—फ—

= फकारः पञ्चमवर्गस्य द्वितीयवर्णः स्पर्शवर्णेषु द्वाविंशतितमः। अस्योच्चारणस्य स्थानमोष्ठौ तस्योच्चारणे आभ्यन्तरः प्रयत्नः जिह्वाग्रस्य ओष्ठाभ्यां सह स्पर्शः अतएवास्य स्पर्शवर्णता। बाह्याः प्रयत्नाः विवारश्वासाघोषाः महाप्राणश्च। अस्मिन् परे विसर्गस्य स्थाने उपाध्मानीयः ~। तन्त्रे वर्णाभिधाने अस्य वाचकशब्दा उक्ता यथा “फः सुखी दुर्गिणी धूम्रा वामपार्श्वो जनार्दनः। जया पादशिखा रौद्री फेत्कारः शाखिनी प्रियः। इला विहङ्गमः कण्ठः कुब्जिनी प्रियपावकौ। प्रलयाग्निर्नीलपादोऽक्षरः पशुपतिः शशी। फुत्कारो यामिनी झञ्झापवनो मोहवर्द्धनः। निष्फलुवागहङ्कारः प्रयाणो ग्रामणी फलम्”। तदीशदेवताध्यानं यथा “प्रलयाम्बुदवर्णाभां ललज्जिह्वां चतुर्भुजाम्। भक्ताभयप्रदां नित्यां नानालङ्कारभूषिताम्। एवं ध्यात्वा फकारन्तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत्” वर्णोद्धारतन्त्रम्। अस्य ध्येयस्वरूपं यथा “फकारं शृणु चार्वङ्गि! रक्त विद्युल्लतोपमम्। चतुर्वर्गप्रदं वरणं पञ्चदेवमयं सदा। पञ्चप्राणमयं वर्णं सदा त्रिगुणसंयुतम्। आत्मादितत्त्व संयुक्तं त्रिविन्दुसहितं सदा” कामधेनुतन्त्रम्। मात्रकान्यास्येऽस्य वामपार्श्वे न्यासः। काव्यादावस्य प्रथमविन्यासफलं पकारशब्दे उक्तं दृश्यम्।

= न० फक्क–ड। १ रूक्षकथने २ निष्फलवाक्ये ३ फुत्कारे च मेदि० ४ झञ्झावाते ५ बर्द्धके ६ जृम्भाविष्कारे ७ फलभागे च पु० विश्वः।

फकार = पु० फ + स्वरूपे कार। फस्वरूपे वर्णे।

फक्क = असदाचारे मन्दगतौ च भ्वा० पर० अक० सेट्। फक्कति अफक्कोत् पफक्क।

फक्किका = स्त्री फक्क–धातुनिर्देशे भावे ण्वुल्–टाप् अतैत्त्वम्। १ असद्व्यवहारे (फा~कि) २ तत्त्वनिर्णयार्थं पूर्वपक्षे च “फणिभाषितभाष्यफक्किका” इति नैषधम्।

फगुन = पु० गोत्रप्रवरर्षिभेदे प्रवराध्यायः।

फञ्जिका = स्त्री भञ्जति रोगान् भन्ज–मर्दने ण्वुल् पृषो०। (वामनहाटि) १ वृक्षे अमरः। २ देवताडे २ दूरालभायां शब्दरत्ना०।

फञ्जिपत्रिका = स्त्री भन्ज–णिनि पृषो० फञ्जि रोगमर्दिपत्त्रं यस्याः। आखुकर्ण्यां (उन्दुरकानि) रत्नमा०।

फञ्जि(ञ्जी) = स्त्री भन्ज–इव पृषो० वा ङीप्। भार्ग्याम् (वामनहाटि) राजनि०।

फट = पुंस्त्री० स्फुट–विकाशे अच् पृषो। १ सर्पाणां फणायाम् अमरः स्त्रियां टाप्। सा च २ दन्ते मेदि० ३ कितवे पु० हेमच०।

फट् = अव्य० स्फुट–क्विप् पृषो०। १ योगे तन्त्रोक्ते २ अस्त्रनामके मन्त्रभेदे च। ३ अनुकरणशब्दे तस्य नम आदिवद् द्रव्यविशेषस्य त्यागार्थताऽपि। शान्तिकुम्भक्षालने, अर्घ्यपात्रक्षालने, अर्घ्यजलेन पूजीपकरणाभ्युक्षणे, अन्तरीक्षगविघ्नोत्सारणाय विकिरक्षेपणे, गन्धपुष्पाध्यां करशोधने, अघमर्षणे पापपुरुषताडने, कराङ्गन्यासे, नैवेद्यप्रोक्षणे, होमाग्नेः क्रव्यादांशत्यागे, होमाग्न्यावाहने, तदग्निप्रोक्षणादौ च इत्याद्येषु कर्मसु अस्य प्रयोगः नानातन्त्रेषु दर्शितः।

फडिङ्गा = स्त्री फडिति इङ्गते इङ्ग–अच्। (फडिङ) ख्यातायां झिल्लिकायां शब्दच०।

फण = अनायासेनोत्पत्तौ भ्वा० पर० सक० सेट् फणति अफाणीत्–अफणीत् पफाण। फणा० फेणतुः पफणतुः।

फण = गतौ भ्वा० पर० सक० सेट्। फणति अफाणीत् अफणीत् मित् वा घटादि०। णिचि फाणयति फणयति फणादि०।

फण = पुंस्त्री० फण–अच्। दर्व्याकारे सङ्कोचविकाशवति सर्पमस्तके अमरः।

फण(णा)कर = पु० फणः(णा) कर इव यस्य। सर्पे शब्दरत्ना०।

फणादि = न० “फणाञ्च सप्तानाम्” पा० किति लिठि सेटि खलि च परे एत्त्वाभ्यासलोपनिमित्ते धातुसप्तके तच्च धातुपाठे उक्तं यथा “फण राज भ्राज भ्रास भ्राश स्यम स्वन” सि० कौ० भ्वादौ दृश्यः।

फण(णा)धर = पुंस्त्री० फणं(णां) धरति धृ–अच्। सर्पे शब्दरत्ना०। स्त्रियां जातित्वात् ङीष्। फण(णा)भृदादयोऽप्यत्र।

फणाभर = पुंस्त्री० फणां बिभर्त्ति भृ–अच्। सर्पे हारा० स्त्रियां जातित्वात् ङीष्।

फणिकार = पु० देशभेदे स च देशः वृ० सं० १४ अ० दक्षिणस्यामुक्तः।

फणिकेसर = पु० फणिनामकः केसरः। नागकेसरे राजनि०।

फणिखेल = पुंस्त्री० फणिना खेलति खेल–अच्। (भारुइ) खगे त्रिका० स्त्रियां ङीष्।

फणिचक्र = न० फण्याकारं चक्रम्। विवाहादौ शुभाशुभसूचकनाडीकूटज्ञापनार्थे चक्रभेदे उपयमशब्दे १२५४ पृ० दृश्यम।

फणिजा = स्त्री फणीव जायते जन–ड। (फणिमनसा) वृक्षे नैघण्टुप्र०।

फणिजिह्वा = स्त्री फणिजिह्वा आकारेऽस्त्यस्य अच्। १ महा शतावर्य्याम् २ महासमङ्गायाञ्च राजनि०।

फणिज्झक = पु० फणिनमुज्झति ण्वुल् पृवो०। १ तुलसीभेदे २ जम्बीरसामान्ये च अमरः।

फणितल्पग = पु० फणिरूपे तल्पे गच्छति तिष्ठति गम–ड। शेषशायिनि विष्णौ शब्दार्थकल्प०।

फणिन् = पु० फणा अस्त्यस्य इनि। दर्वीकरे सर्पभेदे अमरः। अहिशब्दे ५८१ पृ० तद्भेदाः दृश्याः। २ सर्पिणीनामकौषधौ स्त्री राजनि०। ३ शेषावतारे पतञ्जलमुनौ पु० स च पाणिनीयभाष्यकारकः योगमूत्रकारकश्च तयौर्भेद ऐक्यं वा

फणिप्रिय = पु० फणिनां प्राणप्रदत्वात् प्रियः। वायौ शब्दर० सर्पाणां वायुभक्षकत्वेन वायोस्तत्प्रियत्वम्।

फणिफेन = न० फणिनां फेन इव। (आफिङ) अहिफेने रत्न मा०

फणिभुज् = पु० फणिनं भुङ्क्ते भुज–क्विप्। पन्नगाशने गरुडे

फणिमुख = न० फणिन इव मुखमस्य। स्तेय साधनोपयोगिनि मृत्तिकाक्षेपणार्थे यन्त्रभेदे दशकुमा०।

फणिवल्ली = स्त्री फणिसदृशी दीर्घा, फणिलोकस्था वा वल्ली। नागवल्ल्याम् (पानलता) फणिलतादयोऽप्यत्र हेमच०।

फणिहन्त्री = स्त्री फणिनं–हन्ति हन–तृच् ङीप्। गन्धनाकुल्याम् राजनि०।

फणिहृत् = स्त्री फणिन हरति अपसारयति हृ–क्विप्। क्षुद्रदुरालभायां राजनि०।

फणीन्द्र = पु० ६ त०। सर्पेश्वरे अनन्ते २ वासुकौ च।

फणीश्वर = पु० ६ त०। १ अनन्ते २ वासुकौ शब्दरत्ना०।

फणीश्वरचक्र = न० नक्षत्रभेदे शनिस्थित्या सप्तद्वीपस्थ शुभाशुभसूचके चक्रभेदे चक्रशब्दे २८२० दृश्यम्।

फण्ड = पु० फण–गतौ ड तस्य नेत्त्वम्। जठरे उणादिकोषः।

फत्कारिन् = पु० फदित्यव्यक्तं करोति कृ–णिनि। खगमात्रे शब्द च०।

फर = न० फल + अच् लस्य रः। फलके मरतः।

फरुवक = न० पूगपात्रे हारा०।

फर्फर = त्रि० स्फुर–अच् पृषो०। अत्यन्तचले “गण्डूषजलमात्रेण शफरी फर्फरायते” उद्भटः।

फर्फरीक = न० स्फुर–ईकन् “फर्फरीकादयश्च” उणा० नि०। १ नवपल्लवे उज्ज्वल०। २ चपेटे पु० ३ मृदुत्वे न० मेदि०। ४ पादुकायां स्त्री संक्षिप्तसारः।

फर्ब = गतौ भ्वा० पर० सक० सेट्। फर्बति अफर्बीत पफर्ब। “प्रफर्ब्यं च पीवरी” यजु० १२। ७१ वेददी० “फर्बतिः पूरणार्थः” ऋ० १०। १०६। २ भा० दृश्यम्।

फर्बर = त्रि० फर्ब–पूरणे अरन्। पूरके ऋ० १०। १०६। २ भा०।

फल = भेदने म्बा० पर० सक सेट्। फलति अफालीत् पफाल फेलतुः आदित् आरम्भे भावे क्त वा इट्। फुल्तः फलितः। फुल्तम् फलितम् अन्यत्र फलितः इत्येव। ञीत् वर्त्तमाने क्त। फलितः।

फल = निष्पत्तौ भ्वा० पर० अक० सेट्। फलति अफालीत्। पफाल फेलतुः। क्त कलितः।

फल = गतौ भ्वा० पर० सक० सेट्। फलति अफालीत्। ज्वला० कर्त्तरि वा ण। फलः फालः। फलयति फालयति।

फल = न० फल–अच्। १ वृक्षादीनां शस्ये २ लाभे ३ फलके (ढाल) ४ कर्ये ५ उद्देश्ये ६ प्रयोजने अमरः ७ जातीफले ८ त्रिफलायां ९ कक्कोले मेदि० १० बाणाग्रे ११ आर्त्तवे शब्दर० १२ फाले हेम० १३ दाने धर०। १४ मुष्के च। १५ कुटजवृक्षे पु० शब्दर०। १६ धात्वर्थनिष्पाद्ये प्रधानोद्देशे प्रयोजने “स्वरितञित आत्मनेपदं कर्त्त्रभिप्राये क्रियाफले” पा०। “यस्यार्थस्य प्रसिद्ध्यर्थमारभ्यन्ते पचादयः। तत् प्रधानं फलं तेषां न लाभादि प्रयोजनम्” हरिः। तेन पाकादिजन्यं भोजनं यागादिजन्यञ्च पुण्यमेव फलम्। न वेतनादिलाभरूपं फलं तेन सूदकस्य ऋत्विगादेर्वा न धात्वर्थजन्यफभागित्वम्। धात्वर्थजन्ये १७ संयोगादौ च “फलव्यापारयोर्घातुराश्रये तु तिङः स्मृताः। फले प्रधानं व्यापारस्तिङर्थस्तु विशेषणम्” हरिः। धात्वर्थशब्दे दृश्यम्। गौतमोक्ते १८ प्रमेयभेदे तल्लक्षणञ्च तत्रोक्तं यथा

“आत्मशरीरेन्द्रियार्थबुद्धिमनःप्रवृत्तिदोषप्रेत्यभावफलदुःखापवर्गास्तु प्रमेयम” गौ० सू० उद्दिश्य “प्रवृत्तिदोषजनितोऽर्थः फलम्” गौ० सू०। “सुखदुःखसंबेदनं फलम् सुखविपाकं कर्म दुःखविपाकञ्च तत् पुनर्देहेन्द्रियविषयबुद्धिषु सतीषु भवतीति सह देहादिभिः फलमभिप्रेतम् तथा हि प्रवृत्तिदोषजनितोऽर्थः फलमेतत् सर्वं भवति तदेतत् फलमुपात्तमुपात्तं हेयं, त्यक्तं त्यक्तमुपादेयमिति नास्य हानोपादानयोर्निष्ठा, पर्य्यवसानं वाऽस्ति स खल्वयं फलस्य हानोपादानस्त्रोतसोद्व्यते लोक इति” वात्स्या०। “अनिष्टमिष्टं मिश्रञ्च त्रिविधं कर्मणः फलम्। मवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्त्यासिनां क्वचित्” गीता। लवणादिसंयोगे फलस्यान्नसमत्वं यथा “तण्डूलोऽम्बग्निसंयोगाछवणेन च पिष्टकम्। फलं त्रितयसंयोगादन्नं भवति तत्क्षणात्” रामार्चनचन्द्रिकाधृतवचनम् १९ निष्पन्ने त्रि०।

फलक = न० स्वार्थे क। (ढाल) इति ख्याते चर्ममये अस्त्रप्रतिघातनिवारके १ पदार्थे। २ अस्थिखण्डे जटाध० ३ नागकेशरे ४ काष्ठादिपट्टके च मिता०।

फलकक्ष = पु० यक्षभेदे भा० स० १० अ०।

फलकण्टक = पु० फले कण्टकं यस्य। कण्टकिफलवृक्षे नैषण्टुप्र०

फलकपाणि = पु० फलकं पाणौ यस्य। (ढालि) चर्मिणि अम०

फलपुर = न० पुरभेदे तस्य नान्तोदात्तता।

फलकयन्त्र = न० सि० शि० उक्ते यन्त्रभेदे यथा “कर्तव्यं चतुरस्रकं सुफलकं खाङ्का ९० ङ्गुलैर्विस्तृतं विस्ताराद्द्विगुणा १८० यतं सुगणकेनायाममध्ये तथा। आधारः श्लथशृङ्खलादिघटितः कार्य्या च रेखा ततस्त्वाधारादवलम्बसूत्रसदृशी सा लम्बरेखोच्यते। लम्बं नवत्य ९० ङ्गुलकैर्विभज्य प्रत्यङ्गुलं तिर्य्यगतः प्रसार्य्य। सूत्राणि तत्रायतसूक्ष्मरेखा जीवाभिधानाः सुधिया विधेयाः। आधारतोऽधः खगुणा ३० ङ्गुलेषु ज्यालम्बयोगे सुषिरं च सूक्ष्मम्। इष्टप्रमाणा सुषिरे शलाका क्षेप्याऽक्षसंज्ञा खलु सा प्रकल्प्या। षष्ट्यङ्गुलच्यासमतश्च रन्ध्रात् कृत्वा सुवृत्तं परिधौ तदङ्क्यम्। षष्ट्या घटीनां मगणांश ३६० कैश्च प्रत्यंशकं चाम्बुपलैश्च दिग्भिः। अग्रे सरन्ध्रा तनुपट्टिकैका षष्ट्यङ्गुला दीर्घतया तथाङ्क्या” मू०। “अत्रादौ धातुमयं श्रीपर्ण्यादिदारुमयं वा फलकं चतुरस्रं श्लक्ष्णं समं कर्तव्यम्। तच्च नवत्यङ्गुलविस्तारं द्विगुण १८० विस्तारदैर्घ्यम्। तत्समीपे दैर्घ्यामध्ये तस्याधारः शिथिलः शृङ्खलादिः कार्यः। आधारे धृतं यन्त्रं यथा लम्बमानं स्यात् तथा धृते फलके आधारादधःसूबामवलम्बरेखा कार्या। सा च सम्बसंज्ञा। तं लम्बं नवतिभागं कृत्वा भागे भागे तिर्य्यग्रेस्वा दीर्घा कार्य्या। तिर्य्यकत्वं तु लम्बभवाम्मत्स्यात्। सा रेखा ज्यासंज्ञा ज्ञेया। आधारादधस्त्रिंशदङ्गुलान्तरे या ज्या तस्याः लम्बस्य च सम्पाते सुषिरम्। तत्रेष्टप्रमाणा शलाका क्षेप्या साऽक्षसंज्ञा। तस्माद्रन्ध्रात् त्रिंशदङ्गुलेन कर्कटकेन वृत्तरेखा कार्या। सा षष्टि ६० घटिकाभिर्भगणांसकैः खषडग्निसंख्यैः ३६० प्रत्यंशं दशभिर्दशभिः पानीयफलैश्चाङ्क्या। अथ ताम्रादिमयी वंशशजा काष्ठमयी वा पट्टिका षष्ट्यङ्गुला ६० दीर्घतया तैरेव फलकाङ्गुलैस्तथैवाङ्किता कार्य्या। सा पट्टिकार्धाङ्गुलविस्तृता। एकस्मिन्नग्रेऽङ्गुलविस्तृता कुठाराकारा कार्या। तत्र विस्तारमध्ये छिद्रं कार्यम्। अक्षपोतायाः पट्टिकाया लम्बो- परि धृताया एक पार्श्वं यथा लम्बरेखां न जहाति तथा सरन्ध्रा कार्य्येत्यर्थः” सि० शि० व्याख्या प्रमिताक्षरा।

फलकर्कशा = स्त्री फलेन कर्कशा कठोरा। वनकोल्याम्।

फलकसक्थ = त्रि० फलकमिव सकिथ यस्य मच्समा०। फलकतुल्यसक्थियुक्ते स्त्रियां ङीष्। फलकमिव सक्थि। कर्म० स० टच् समा०। फलकतुल्यसक्थ्नि न०।

फलकाम = त्रि० फलं कामयते कमि–अण् उप्० स०। विहितकर्मणां फलकामनायुक्ते। तस्य निन्दा मल० त० विष्णु धर्मोत्तरे उक्ता यथा “धर्मबाणिजका मूढाः फलकामा नराधमाः। अर्चयन्ति जगन्नाथं ते कामं नाप्नुवन्त्युत”। “कामात्मता न प्रशस्ता” मनुना “कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन” गीतया च।

फलकिन् = पु० फलकं तदाकारोऽस्त्यस्य इनि। (फलुइ) १ मत्स्यभेदे २ फलकान्विते त्रि० मेदि०। फला झञ्जिरिष्टवृक्ष एव स्वार्थे क। फलका ततः चतुरर्थ्यां प्रेक्षा० इनि। ३ तद्वृक्षसमीपादौ त्रि० स्त्रियां ङीप्।

फलकीवन = न० वनरूपतीर्थभेदे भा० व० ८३ अ०।

फलकृष्ण = पु० फलेन कृष्णः। १ पानीयामलके शब्दच०। फलं कृष्णमस्य। २ कृष्णफलयुक्ते त्रि०।

फलकेशर = पु० फले केशरा इवास्य। नारिकेलवृक्षे जटाध०।

फलकोष = पु० फलस्य सुष्कस्य कोष इव। सुष्कावरकचर्मयुते अण्डकोषे तद्वृद्धिहेतुसाह सुश्रुतः “वातपित्तश्लेष्मशोणितमेदोमूत्रान्त्रानिमित्ताः सप्त वृद्धयः। तासां मूत्रान्त्रनिमित्ते वृद्धी वातसमुत्थे केवलमुत्पत्तिहेतुरन्यतमः अधः प्रकुपितोऽन्यतमो हि दोषः फलकीषवाहिनीरभिप्रपद्य धमनीः फलकीषयोर्वृद्धिं जनयति तां वृद्धिमित्याचक्षते”।

फलकोषक = पु० फलं मुष्क एव कोषोऽत्र कप्। मुष्के अण्डकोषे त्रिका०।

फलग्रहि = पु० ग्रह–इन् ६ त०। उचितकालफलधरे वृक्षे भरतः

फलग्राहिन् = पु० फलं गृह्णाति ग्रह–णिनि। १ वृक्षे धरणिः वृक्षाणां २ फलग्राहके त्रि० स्त्रियां ङीप्।

फलघृत = न० फलजनकं घृतम् शा० त०। शुक्रादिवृद्धिकारके चक्रदत्तोक्ते धृतभेदे “मञ्चिष्ठा मधुकं कुष्ठं त्रिफला शर्करा बला। मेदा पयस्या काकोली मूलञ्चैवाश्वगन्धजम्। अजमोदा हरिद्रे द्वे हिङ्गकं कटुरोहिणी। उत्पलं कुमुदं द्राक्षाकाकोल्यौ चन्दनद्वयम्। एतेषां कार्षिकैर्भागैर्घृतप्रस्थं विपाचयेदे। शतावरीरसक्षीरं घृताद्देयं चतुर्गुणम्। सर्पिरेतन्नरः पीत्वा नित्यं स्त्रीषु वृषायते। पुत्रान् जनयते नारी मेधाढ्यान् प्रियदर्शमान्। या चैवास्थिरगर्भा स्यात् या वा जनयते मृतम्। अल्पायुषं वा जनयेत् या च कन्यां प्रसूयते। योनिदोषे रजोदोषे परिस्रावे च शस्यते। प्रजावर्द्धनसायुष्यं सर्वग्रहनिवारणम्। नाम्ना फलघृतं ह्येतत् अश्विभ्यां परिकीर्त्तितम्। अनुक्तलक्षणे मूलं क्षिपन्त्यत्र चिकित्सकाः। जीवद्वत्सैकवर्णाया घृतमत्र प्रशस्यते। आरण्यगोमयेनापि वह्निज्वाला प्रदीयते”।

फलचमस = पु० १ दधिमिश्रितवटत्वक्चूर्णे तदधिकृत्यप्रवृत्ते २ न्यायभेदे च “फलचमसमस्मैभक्ष्यं ददातीति” श्रुत्या ऋत्विग्भक्ष्यत्वेन फलचमसविधानात् ऋत्विन्भक्ष्यस्य च यज्ञशेषद्रव्यत्वेन तत्सिद्धेः यज्ञेऽपि फलचमसलाभः। फलचमसश्च दधिमिश्रितवटत्वक्चूर्णमिति” मल० त० रघु०।

फलचोरक = पु० फलं चोर इव यस्य कप्। चोरनामगन्धद्रव्ये राजनि०।

फलत्रय = न० ६ त०। १ वयस्थामलकीहरीतकीरूपेषु २ द्राक्षापरूषकाश्मीररूपेषु च त्रिषु फलेषु।

फलत्रिक = न० ६ त०। त्रिफलायाम् शुण्टीपिप्पलीमरिचरूपायाम् अमरः।

फलद = पु० फलं ददाति दा–क। १ वृक्षमात्रे २ फलदातरि त्रि०।

फलपञ्चाम्ल = न० अम्लपञ्चफले तच्छब्दे ३३३ पृ० दृश्यम्।

फलपाक = पु० फलेषु पाको यस्य। १ करमर्दके भरतः २ पानीयमलके शब्दत्त०। ६ त०। ३ फलस्य पाके च।

फलपाकान्त = स्त्री फलपाकेनान्तो नाशोऽस्याः। कदलीधान्याद्योषधौ अमरः।

फलपाकिन् = पु० फलपाकोऽस्त्यस्प इनि। गर्दभाण्डे वृक्षे रत्नमा०।

फलपुच्छ = पु० फलं पुच्छ इवास्य। वरण्डालौ त्रिका०।

फलपुष्पा = स्त्री फलानि पुष्पाणीव यस्याः। पिण्डखर्जूर्य्याम् राजनि०।

फलपूर(क) = पु० फलेन पूरः पूर्णः। वीजपूरे स्वार्थे क। तत्रैवार्थे अमरः।

फलप्रिया = स्त्री फलेन प्रीणाति प्री–क। प्रियङ्गौ राजनि०।

फलबन्ध्य = पु० फले बन्ध्यः। अबकेशिनि फलशून्यवृक्षे हेमच०।

फलभूमि = स्त्री फलभोगार्थं कर्मफलभोगार्थं भूमिः। कर्म भूमिव्यतिरिक्ते भूदेशे “भारवान्यैरावतानि विदेहाञ्च कुरून् विना। वर्षाणि कर्मभूम्यः स्युशेषाणि फलभूमयः” हेमच०।

फलभोग = पु० ६ त०। फलानां कर्मफलानां मुखदुःखादीनां भोगे अनुभवे

फलमुख्या = स्त्री फलेन मुख्या श्रेष्ठा। अजमोदायाम राजनि०

फलमुहरिका = स्त्री मुदं गिरति गृ–इन् फलं पुद्गरि यस्याः कप्। पिण्डखर्जूर्य्याम् (पिण्डीखेजुर) शब्दमा०

फलयोग = पु० ६ त०। फलसम्बन्धे नाटकाङ्गकार्यस्य अवस्था “सावस्था फलयोगः स्याद् यः समग्रफलागमः सा० द० लक्षिते २ अवस्थाभेदे च।

फललक्षणा = स्त्री फलहेतुका लक्षणा। प्रयोजनहेतुकायां लक्षणायाम् “व्यङ्ग्यस्य गूढागूढत्वाद्विधा स्युः फललक्षणाः” सा० द०।

फलवत् = त्रि० फल + अस्तर्थे मतुप् षस्य वः। १ फलयुते पुरुषे २ तत्साधने यागादौ च “फलवत्सन्निधावफलं तद्रङ्गमिति न्यायः। ३ फलयुते वृक्षे पु० अमरः।

फलवर्तुल = पु० फलं वर्तुलं यस्य। १ कालिङ्गेवृक्षे। २ तत्फले न० राजनि०।

फलवृक्षक = पु० फलप्रधानो वृक्षः संज्ञायां कन्। पनसवृक्षे राजनि०।

फलशाक = न० “पत्रं पुष्पं फलं नालं कन्दं संस्वेदजं तथा। शाकं षड्विधमुद्दिष्टं गुरु विद्याद्यथोत्तरम्” भावप्र० उक्ते षड्विधशाकमध्ये फलरूपशाके तच्च कुष्माण्डादि तत्रोक्तम्

फलशाडव = पु० दाडिमवृक्षे राजनि०।

फलशालिन् = त्रि० फलेन शालते श्लाघते शाल–णिनि। फलयुक्ते स्त्रियां ङीप्।

फलशैशिर = पु० शिशिरं प्राप्तमस्य अण् फलं शैशिरं यस्य। वदरवृक्षे राजनि०।

फलश्रुति = स्त्री श्रु–करणादौ क्तिन् ६ त०। १ वैदिककर्मणां फलप्रतिपादनार्थशब्दे २ फलश्रवणे च “फलश्रुतिरियं नॄणां न श्रेयो रोचनं परम्। श्रेयो विवक्षया प्रोक्तं यथा भैषज्यरोचनम्”। अपिच “वेदोक्तमेव कुर्वाणी निःषङ्गोऽर्पितमीश्वरे। नैष्कर्म्यां लभते सिद्धिं रोचनार्था फलश्रुतिः” भाग० ११ स्क० मल० त० धृतवचनम्।

फलश्रेष्ठ = पु० फलेन श्रेष्ठः प्रशस्यतरः। आम्रवृक्षे शब्दच०।

फलश = पु० फल + तृणा० श। १ फलयुक्ते २ पनसे भरतः फलस इति पाठान्तरं तत्रार्थे।

फलस्थापन = न० फलयोरौडम्बरफलयोः स्थापनमत्र। सीमन्तोन्नयनसंस्कारे “फलस्थापनात् मातापितृजं पापुमानमपोहति” हारीतः “फलस्थापनात् फलस्थापनाङ्गकसीमन्तोन्नयनात्” सं० त० रघु०। तत्र पश्चात् पतिरवस्थाय युगमन्तमौडुम्बरं शलाटु ग्रन्थमावध्नाति” गोभिलेन औडुम्बरफलयुगस्थापनस्य विधानात् तथात्वम्।

फलस्नेह = पु० फले स्नेहो यस्य। अङ्कोटवृक्षे राजनि०।

फलहारिन् = त्रि० फलं हरति ह्व–णिनि। फलहारके।

फलहारी = त्री० फलं हारो हरणं यस्यै गौरा० ङीष्। कालीभेदे तत्पूजादिनञ्च “ज्येष्ठे मासि अमायां वै मध्यरात्रे महेश्वरि!। पूजयेत् कालिकां देवीं नानाद्रव्योपहारकैः। तत्रैवासितपक्षे तु पञ्चदश्यां निशार्द्धके। पूजयेच्च फलैर्लक्षैः शक्तितो वापि कालिकाम्” मायातन्त्र १७ पटले।

फलाढ्या = स्त्री फलेनाढ्या सम्पन्ना ३ त०। १ काष्ठकदल्याम्। राजनि०। २ फलयुक्ते त्रि०

फलादन = पुंस्त्री० फलमदनमस्य। १ शुकखगे हेमच० स्त्रियां जातित्वात् ङीष्। फलाशन तत्रार्थे त्रिका०। २ फलभक्षके त्रि० स्त्रियां टाप्।

फलाध्यक्ष = पु० फलमध्यक्षमिव यस्य। १ राजादने अमरः। २ फलदाना–ध्यक्षे ईश्वरे च। फलसाक्षीत्यादयोऽपीश्वरे।

फलान्त = पु० फलेनान्तोऽस्य। १ वंशे शब्दमा०। ६ त०। २ फलस्यान्ते च।

फलाफलिका = स्त्री फलसहितमफलं शा० त० तदस्त्यस्य ठन् टाप् कापि अत इत्त्वम्। फलसहिताफलयुतायां स्त्रियां।

फलाबन्ध्य = पु० फलेनाबन्ध्यः। फलयोग्ये वृक्षे हेमच०।

फलाम्ल = न० फलमम्लं यस्य। १ वृक्षाम्ले २ अम्लवेतसे पु० राजनि०।

फलाम्लपञ्चक = न० अम्लपञ्चके तच्छब्दे दृश्यम्।

फलि = पु० फल–इन्। (फलुइ) मत्स्यभेदे रायमु०।

फलिका = स्त्री फल + अस्त्यर्थे ठन् टाप्। निष्पाव्याम् राजनि०

फलिग = पु० फलिनं गच्छति गम–ड। मेघे निघण्टुप्र०।

फलित = त्रि० फल–निष्पत्तौ क्त फलं जातमस्य तार० इतच् वा। १ निष्पन्ने २ जातफले वृक्षे पु० धरणिः। ३ शैलेये न० राजनि०।

फलिन् = त्रि० फल + अस्त्यर्थे इनि। १ फलयुते स्त्रियां ङीप् २ वृक्षे पु० अमरः ३ प्रियङ्गौ स्त्री ङीप् अमरः।

फलिन = पु० फल + अस्त्यर्थे इनच्। १ फलयुक्ते २ तादृशे वृक्षे पु० अमरः।

फली = स्त्री फलमस्त्यस्याः अच् गौ० ङीष्। प्रियङ्गुवृक्षे अमरः

फलीकार = पु० फल + च्वि–कृ कर्मणि घञ्। फलेच्छायं भाग० ४। ९। ३६ श्रीधरः। भावे घञ्। २ वितुषीकरणे अफलस्य ३ फलसम्पादने

फलीय = त्रि० फल + उत्करा० चतुरर्थ्यां छ। १ फलयुक्ते २ फलसन्निकृष्टादौ च।

फलेग्रहि = पु० फले फलं (कर्मण आधारत्वविवक्षा) गृह्णाति धारयति स्वीकरोति वा इनि अलुक् स०। १ योग्यकाले फलचारके वृक्षे यथाकालं फलस्वीकारिणि च। “फलेग्रहीन् हंसि वनस्पतीनाम्” भट्टिः। लुकि तु फलग्राहि तच्छब्दे दृश्यम्। पृषो० फलेग्राहिरप्यत्र शब्दरत्ना०।

फलेन्द्र = पु० फलेन इन्द्र ऐश्वर्य्यान्वितः। राजजम्बुवृक्षे। “फलेन्द्रा कथितानन्द्रा राजजम्बूर्महाफला” भावप्र०।

फलेपुष्पा = स्त्री फले फलमुखे पुष्पमस्याः। द्रोणपुष्पीवृक्षे भावप्र०

फलेरुहा = स्त्री फले तन्निमित्तं रोहति रुह–क। पाटलिवृक्षे अमरः।

फलोत्तमा = स्त्री फलेन उत्तमा। १ द्राक्षाभेदे राजनि०। ३ त्रिफलायां नैघण्टुप्र०।

फलोत्पत्ति = पु० फनाय उत्पत्तिरस्य। १ आम्रवृक्षे शब्दच०। ६ त०। २ फलस्योत्पत्तौ स्त्रीं।

फलेच्छुक = पु० १ यक्षभेदे भा० स० १० अ०। २ फलकामे त्रि०।

फलोदय = पु० ६ त०। १ फलोत्पत्तौ २ लाभे ३ स्वर्गे ४ हर्षे च शब्दर०

फल्क = पु० फल–क नेत्त्वम्। विशोधिताङ्गे उज्ज्वलद०।

फल्गु = त्रि० फल–उ गुक् च। १ रम्ये मेदि० २ असारे अमरः। ३ निरर्थके त्रिका० ४ मिथ्यावाक्ये शब्दर० ५ गयातीर्थस्थनद्यां स्त्री। मेदि० (फागु) इति ख्याते धूलिरूपे ६ पदार्थे ७ वलन्तसमये, जटा०। ८ काकोडुम्बरिकायाम् अमरः। फल्गुतीर्थमाहात्म्यं यथा “फलगुतीर्थं ब्रजेत् तस्मात् सर्वतीर्थात्तमोत्तमम्। मुक्तिर्भवति पितृणां कर्तृणां श्राद्धतः सदा। ब्रह्मणा प्रार्थितो विष्णुः फल्गुको ह्यभवत् पुरा। दक्षिणाग्निहुतं न्यू नं तद्रजः फल्गुतीर्थकम्। तीर्थानि यानि सर्वाणि भुवनेष्वखिलेष्वपि। तानि स्नातुं समायान्ति फल्गुतीर्थं सुरैः सह। गङ्गापादोदकं विष्णोः फल्गुर्ह्यादिगदाधरः। स्वयं हि द्रवरूपेण तस्माद्गङ्गधिकं विदुः। अश्वमेधमहम्राणां सहस्रं यः समाचरेत्। नासौ तत्फलमाप्नोति फल्गुतीर्थे यदाप्नुयात्” वायुपु० गयामा०।

फल्गुदा = स्त्री फल्गुनद्यां “तत्र देशे गया नाम पुण्यदेशोऽस्ति पावनः। नदी च फल्गुदा नाम पितॄणां स्वर्गदायिनी” वृहद्धर्म पु०।

फल्गुन = पु० फलगुचूर्णभेदो नीयतेऽस्मिन् नी–ड। १ फाल्गुने मासि २ अर्जुने च भरतः।

फल्गुनी = स्त्री फल–उनन् गुक् च गौरा० ङीष्। १ काकोडुम्बुरिकायाम् राजनि०। अश्विन्यवधिके एकादशे द्वादशे च २ नक्षत्रे च ब० व० भरतः।

फल्गुलुका = बायुकाणस्थे देशभेदे वृ० सं० १४ अ०।

फल्गुवाटिका = स्त्री फल्गूनां वाटीव इवार्थे कन्। काकोडम्बरिकायाम् राजनि०।

फल्गुवृन्ताक = पु० फल्गुना रम्येण वृन्तेन आकायति आ + कै–क। श्योनाकभेदे। राजनि०।

फल्गूत्सव = पु० फल्गुनिमित्तक उत्सवः। फाल्गुणचौर्ण- मास्यादिषु कर्त्तव्ये (आवीर) फल्गुद्रव्यकरणे उत्सवे “गोविन्दानुगृहीतन्तु यात्रङ्गं तत्प्रकीर्त्तितम्। फल्गूत्सवं प्रकुर्वीत पञ्चाहानि त्र्यहाणि वा” दोलयात्रापद्धतिः।

फल्य = न० फलाय हितं यत्। पुष्पे शब्दच०।

फल्लकिन् = पु० फलक + पृषो० तदाकारोऽस्त्यस्य इनि। (फलुइ) मत्स्यभेदे शब्दार्थकल्प०।

फल्लफल = पु० शूर्पवाते जटाधरः।

फा = पु० फल–बा० डा। १ निष्फलभाषणे शब्दर०। २ सन्तापे ३ वृद्धौ ४ वर्द्धके च विश्वः।

फाटकी = स्त्री स्फुट ण्वुल् पृषो० गौरा० ङीष्। (फट्किरी) उपधातुभेदे राजनि०।

फाणि = स्त्री स्फाय–नि पृषो०। १ गुडविकारे, २ करम्भे (दधिमिंश्रितसक्तौ) च उणादिकोषः।

फाणित = न० फण–णिच्–क्त। गुडविकारभेदे (फेणी) अमरः “इक्षो रमसस्तु य पक्वः किञ्चिद्गाढो बहुद्रवः। स एवेक्षुविकारेषु ख्यातः फाणितसंज्ञया” भावप्र०। “फाणितं गुर्वभिशन्दि वृंहणं कफशुककृन्। वातपित्तश्रमहरं मूत्रवस्तिविशोधनम्” तद्गुणास्तत्रीक्ताः।

फाण्ट = न० फण–क्त नि०। १ अनायासेन कृते अमरः। “क्षिप्त्वोष्णतोये मृदितः फाण्ट इत्यभिधीयते” इत्युक्ते २ क्वाथभेदे पु०। “क्षुण्णद्रव्यफले मम्यक् जलमुष्णं विनिःक्षिपेत्। पात्रेचतुःपलमितं ततस्तु स्रावयेज्जलम्। सोऽयं चूर्णद्रवः फाण्टः भिषग्भिरभिधीयते” वैद्यक०।

फाल = न० फलाय शस्याय हितम् अण्, फल्यते विदार्य्यते भूमिरनेन वा घञ्। १ स्वनामख्याते लाङ्गलमुखस्थे लौहभेदे अमरः। फालमस्त्यस्य अच्। २ बलदेवे ३ महादेवे च प०। फलस्य विकारः अण्। ४ कार्पासवस्त्रे मेदि०। ५ तप्तफालकरणपरीक्षाभेदे न०। फलेषु मवः अण्। ६ जम्बीरवीजे पु० कुलचन्द्र। फालदिव्यप्रकारश्च विव्यत० उक्तो यथा “वृहस्पतिः “आयसं द्वादशपलथटितं फालमुच्यते। अष्टाङ्गुलं भवेद्दीर्घं चतुरङ्गुलविस्तरम्। अग्निवर्णं ततश्चौरो जिह्वया लेहयेत् सकृत्। न दग्धश्चेच्छुद्धिमियादन्यथा स तु हीयते” चौरोऽत्र गोचौरः “गोचौरस्य प्रदातव्य तप्तफालावलेहनम्” इति स्मृतेरिति मैथिलाः। अत्रापि त्वमग्ने इत्यादिमन्त्रानन्तरम्। “आयसं लेलिहानस्य जिह्वयापि समादिशेत्” इति पितामहोक्तेः प्राड्विवाकशोध्याभ्यामग्न्यभिमन्त्रणं कार्य्यम्। अत्र प्रयोगः लौकिकचत्वारिंशत्तोलकमितं लौहघटितमष्टयवमध्यात्मकाङ्गुलाघदीर्घम् तथाविध- चतुरङ्गुलप्रस्तारं फालमग्नौ तापयेत्। तत्र प्राड्विबाकोधर्मावाहनादिहवनान्तं कर्म कृत्वा दक्षिणां दत्त्वा समन्त्रकं प्रतिज्ञापत्रं शोध्यशिरसि निधाय ओम् “त्वमग्ने वेदाश्चत्वारस्त्वञ्च यज्ञेषु ह्वयसे। त्वं मुखं सर्वदेवानां त्वं मुखं ब्रह्मवादिनाम्। जठरख्यो हि मूतानां ततो वेत्सि शुमाशुभम्। पापं पुनासि वै यस्मात् तस्मात् पावक उच्यसे। पापेषु दर्शयान्तानमर्चिष्मान् भव पायक!। अथ वा शुद्वभावेषु शीतो भव हुताशन!। त्वमेव सर्वभूतानामन्तशरसि साक्षिवत्। त्वमेव देव! जानीषे न विदुर्यानि मानवाः। व्यवहारातिशस्तीऽयं मानुषः शुद्धिमिच्छति। तदेनं संशयादस्माद्धर्मतस्त्रातुमर्हसि”। इत्येतैः फालस्यमग्निमभिमन्त्रयेत्। शोध्यस्तु “त्वमग्ने सर्वभूतान्तानामन्तश्चरसि पावक!। साक्षिवत् पुण्यपापेभ्यो ब्रूहि सत्यं कवे! मम” इत्यनेनाभिमन्त्र्याग्निवणं फालं जिह्वया सकृत् लिह्यात्। नदन्धश्चेत् शुद्धः”।

फाल्गुन = पु० फल्गुनीयुक्ता पौर्णमासी अण् सा यत्र मासे जेवे वर्षे अर्द्धमासे वा अण्। चैत्रावधिके द्वादशे १ स्वनामख्याते मासभेदे २ तादृशे पक्षे ३ जैवे बर्षभेदे च कार्त्तिकशब्दे १९४९ पृ० दृश्यम्। “अन्त्योपान्त्यौ त्रिभौ ज्ञेयौ फाल्गुश्च त्रिभोमत” इत्युक्तेः पौर्णमास्यां फाल्गुनीरूपनक्षत्रत्रययोगात् तथात्वम्। स च मासः त्रिविधः मुख्यगौणचान्द्रसौरभेदात् तत्र कुम्भस्थरम्यरष्य शुक्लप्रतिपदादिदर्शान्तो मुखचान्द्रः। तथाभूतकृष्णप्रतिपदादिषौर्णमाण्डन्तो गौणः, कुम्भस्थरविकः सौरः, इति। अयञ्च शब्दः दन्त्यनान्ते मेदिनिकोषे पठितः। फाल्गुने गगने फेने णत्वमिच्छन्ति वर्वराः” कारिकायाम् अणत्वमितिकल्पनं मेदिनिविरोघान् प्रामादिकमेव। ४ तत्पौर्णमास्यां स्त्री ङीप्। ५ अर्जुनाख्ये पाण्डवे तन्नामकत्वे कारणम् भा० वि० ४४ अ० उक्तं यथा “उत्तराभ्या कल्गुनीभ्यां नक्षत्राभ्यामहं दिवा। जातो हिमवतः पृष्ठे तेन मां फाल्गुनं विदुः”। ६ अर्जुनवृक्षे पु० मेदि०।

फाल्गुनानुज = पु० फाल्गुनादनुजायते अनु + जन–ड। १ चैत्रे माणि २ वसन्तकाले हारा०। ३ नकुलसहदेवयोः द्वि० व०।

फाल्गुनिक = पु० फाल्गुनीनक्षत्रयुक्ता पौर्णमासी अस्मिन् मासे ठक्। चैत्रावधिके द्वादशे मासे।

फि = पु० फल–वा० डि। १ निष्फालवाक्ये २ पापे च एकान० को० ३ कोपे शब्दर०

फिङ्गक = पु० कलिङ्ग + पृषो०। (पिङा) पणिमेदे शब्दमा०।

फिरङ्क = पु० स्वनामख्याते म्लेच्छदेशे १ रोगविशेषे २ मावप्र० तत्र फिरङ्गस्य निरुक्तिमाह। “फिरङ्गसंज्ञके देशे बाहुल्येनैष यद्भवेत्। तस्मात् फिरङ्ग इत्युक्तो व्याधिर्व्याधिविशारदैः”। तस्य विप्रकृष्टं निटानमाह गन्धरोगः फिरङ्गोऽयं जायते देहिनां ध्रुवम्। फिरङ्गिणोऽतिसंसर्गात् फिरङ्गिण्याः प्रसङ्गतः। व्याधिरागन्तुजो ह्येष दोषाणामनुसंक्रमः। भवेत्ता लक्षयेत्तेषां लक्षणैर्भिषजां वरः”। फिरङ्गिण्याः प्रसङ्गत इति विशेषार्थम्। रूपमाह “फिरङ्गस्त्रिविवो ज्ञेयो बाह्याभ्यान्तरतस्तथा। वहिरन्तर्भवश्चापि तेषां लिङ्गानि च ध्र्वम्। तत्र बाह्यः फिरङ्गः स्याद्बिस्फोटसदृशोऽल्परुक्। स्फुटितो व्रणवद्वेद्यः सुखमाध्योऽपि स स्मृतः। सन्धेश्चाभ्यन्तरः स स्यादुभथोर्लक्षणैर्युतः। कष्टदोऽतिचिरस्थायी कष्टसाध्यतमश्च सः”। उपद्रवानाह “कार्श्यं बलक्षयो नासाभङ्गो वह्नेश्च मन्दता। अस्थिशोषोऽस्थिवक्रत्वं फिरङ्गोपद्रवा अमी। साध्यत्वादिकमाह वहिर्भवो भवेत् साध्यो नूतमो निरुपद्रवः। आभ्यन्तरस्तु कष्टेन साध्यः स्यादयमामषः। बहिरन्तर्भवो जीर्णः क्षीणस्योपद्रवैर्युतः। बोध्यो व्याणिरसाध्योऽयमित्यूचुर्मुनयः पुरा”। ततोऽस्त्यर्थे इनि। फिरङ्गिन् तद्देशस्थजने तद्रोगयुते च त्रि० स्त्रियां ङीप्।

फु = पु० फल–डु। मन्त्रोच्चारणपूर्वके १ फुत्कारे २ तुच्छवाक्ये च विश्वः।

फुक = पु० णगे शब्दच०।

फुट = त्रि० स्फुट–क पृषो०। १ विदीर्णे २ प्रस्फुटिते च। ३ सर्पफणायां पु० हेमच०।

फु(फू)त् = अव्य० कल–डुति पृषोऽवा दीर्घः। कनुकरणशब्दे।

फुत्कर = पु० फुदित्यष्यक्तं शब्दं करोति कृ–ट। वह्नौ शब्दच०

फुत्कार = पु० कृ–भावे घञ् फुदित्यव्यशब्दस्य कारः। फुदिव्यव्यक्तशब्दकरणे। फुत्कारयुक्ते वह्नौ आहुतिनिषेधो यथा “अल्पे कक्षे सस्फुलिङ्गे वामावर्त्ते भयामके। षार्द्रकाष्ठैः समुत्पन्ने फुत्कारवति पावके। कृष्णार्चिषि सुदुर्गन्धे तथा लिहति मेदिनीम्। आहुतिं जुहुयाद्यस्तु तस्य नाशो भवेद् ध्रुवम्” ति० त०।

फुप्फुम = पु० सुश्रुतोक्ते हृदयस्य वामपार्श्वस्थिते (फुलका) इति ख्याते कोष्ठभेदे “स्थानान्यामाग्निपकानां मूत्रस्य रुचिरष्य च। हृदण्डुकः फुप्फुसश्च कोष्ठ इत्यमिघीयते” व्याचाख्पा चेदम् “आसस्य स्थानमामाशयः नाभेरुर्द्ध्वम्। अग्नेः स्थानं पच्यमानाशयः नाभिमध्यम्। पकस्य स्थानं पकाशयः नाभेरधः। मूत्रस्य स्थानं वस्तिः) रुषिरस्य स्थानं यकृत्प्लीदानौ। तद् द्वदयम्। इक्षुरसपाकमलवद् यः शोणितमलस्तज्जः उण्डुकः स चान्त्रदेशे व्यवस्थितः पुरीषाधानम्। फुप्फुसः हृदयस्य वाभपार्श्वे स्थितः। (फुलका) इति ख्यातः” इति विजयरक्षितः।

फुल्त(ल्ल) = त्रि० फल–आरम्भे भावे क्त वा तयोर्नेट् अत इत्त्वम्। १ फलनारम्बयुते २ फलने च। पक्षे फलित इति। अन्यत्र फलित इत्येव। भावे क्तिन् फुल्तिं फलने स्त्री।

फुल्ल = विकाशे भ्वा० पर० अक० सेट्। फिल्लति अफुल्लीत् पुफुल्ल।

फुल्ल = त्रि० फुल्ल–विकाशे अच्। विकशिते पुष्पे अमरः।

फुल्लकाल = पु० फुल्लं फलति फल–अण्। शूर्पवाते त्रिका०।

फुल्लटामन् = न० ६ त०। १ फुल्लानां दामनि “मोगौ नौ तौ गौ शरहयतुरगैः फुल्लदाम प्रसिद्धम्” वृ० र० उक्ते ऊनविंशत्यक्षरपादके छन्दोभेदे।

फुल्ललोचन = त्रि० फुल्लं बिकसितं लोचनमस्य। १ विकसितनेत्रे स्त्रियां स्वाङ्गत्वेऽपि बह्वच्कत्वात् टाप्। २ मृगभेदे पुंस्त्री० शब्दच० स्त्रियां जातित्वात् ङीष्।

फुल्लरीक = पु० फल–फर्फरीकादि० नि० १ देशभेदे २ सर्पे च संक्षिप्तसा०।

फेण(न) = पु० स्फाय–न पृषो० मतान्तरे णत्वम्। दुग्धजलादेरुपर्य्युपरिस्थे बुद्बुदाकारे पदार्थे (फेना) अस्य णान्तत्वमपि “हंसश्रेण्यो नदीतीरे निनदैः संप्रतीयिरे। यथा सारस्वता मन्त्रा अन्तरे फेणसङ्गता” इत्युक्तौ पक्षे अन्तरेफेण अन्तःस्थरकारेण संयुता इत्यर्थः। २ हिमे च ३ गुडविकारभेदे स्त्री ङीप्। “वटो वेशवारात् लवङ्गेन फेणी शमं पर्पटः शिग्रुवीजेन याति” जीर्णमञ्जरी। “बानीरं गगनं फेनमूनञ्च दन्त्यनान्वितम्। आहुः फाल्गुनमिच्छन्ति केचिन्मूर्ध्वमुणान्वितम्” भरतधृतवाक्यम्।

फेण(न)क = स्वार्थे क संज्ञायां कन् वा। १ फेनशब्दार्थे २ पिष्टकभेदे त्रिका०।

फे(ण)नका = स्त्री फे(ण)न इव कायति कै–क। जलपक्वतण्डुलचूर्णे (काइ) शब्दच०।

फेण(न)दुग्धा = स्त्री फेणः(नः) इव दुग्धं निर्यासोऽस्य। (दुधफेणा) क्षुपभेदे राजनि०।

फेण(न)वाहिन् = पु० (फेण(न)मिव वहति श्वेतताम। वह–णिनि। वस्त्रे शब्दमाला।

फेणा(ना) = स्त्री फेण(न) अस्त्यर्थे अच्। सातलाक्षुपे राजनि०।

फेणा(ना)ग्र = न० ६ त०। बुद्बुदे। हारा०।

फे(णि)निका = स्त्री (णाजा) इति ख्याते पक्वान्नभेदे कृतान्नधब्दे २१८३। ३४ पृ० दृश्यम्।

फेणि(नि)ल = त्रि० फे०–(ण) + अत्यर्थे इलच्। फेन(ण)वि- शिष्टे। २ कीदिकले ३ मदनवृक्षफले च न० मेदि०। ४ वदरवृक्षे राजनि० ५ अरिष्टवृक्षे च पु० अमरः।

फेत्कारिणी = स्त्री तन्त्रभेदे।

फेत्कारीय = पु० तन्त्रभेदे।

फेर = पुंस्त्री० फे इत्यव्यक्तं रौति रु–वा० ड। शृगाले शब्दर० स्त्रियां ज्वातित्वात् ङीष्।

फेरण्ड = पुंस्त्री० फे इत्यव्यक्तं रण्डति रण्ड–अच्। शृगाले हेमच० स्त्रियां जातित्वात् ङीष्।

फेरव = पुंस्त्री फे इत्यव्यक्तो रवोऽप्य। १ शृगाले अमरः। २ राक्षमे मेदि०। स्त्रियां ङीष् ३ धूर्त्ते त्रि० शब्दर०।

फेरु = पु० फे इत्यव्यक्तं रौति रु–डु। १ शृगाले अमरः।

फेल = गतौ भ्वा० पर० सक० सेट्। फेलति अफेलत् पिफेल। ऋदित् चङि न ह्रस्वः। अपिफेलत् त।

फेल(ला) = न० स्त्री० फेल–अच् वा टाप्। १ भुक्तसमुञ्झिते उच्छिष्टे शब्दरत्ना० ब०। अमरे स्त्री।

फेलि = स्त्री फेल–इन्। उच्छिष्टे भुक्तावशिष्टे व्यदाध० स्वार्थे क फेलिका तत्रार्थे इति श्रीतारानाथतर्कवाचसातिभट्टाचार्य्यसङ्कलिते वाचस्पत्ये फकारादिशब्दसङ्कलनम्।

फाण्टशब्दपरिशिष्टम्–“तद्वै नवनीतं भवति घृतं देवानां फाण्टं मनुष्याणाम्” शत०ब्रा० “नवनीतभावात् प्रागवस्थापन्नं द्रव्य फाण्टमित्युच्यते” भाष्यम्।

—ब—

= बकारः पवर्गस्य तृतीयवर्णः कादिषु त्रयोविंशतितमो व्यञ्जनवर्णः जिह्वाग्रेण ओष्ठयोः स्पर्शेन उच्चार्य्यत्वात् स्पर्शवर्णः। अस्योच्चारणस्य स्थानमोष्ठौ। उच्चारणे ओष्ठजिह्वाग्रेण स्पर्शः आभ्यन्तरप्रयत्नः। वाह्यप्रयत्नाः संवारनादघोषाः अल्पप्राणश्च। अस्य वाचकशब्दाः तन्त्रे वर्णाभिधानोक्ता यथा “बो वनी भूधरो मार्गो घर्घरी लोचनप्रियः। प्रचेताः कलसः पक्षी स्थलगण्डः कपर्दिनी। पृष्ठवंशोऽभया मत्तः शिखिवाहो युगन्धरः। मुखविन्दुर्बली घण्टा योद्धा त्रिलोचनप्रियः। क्लेदिनी तापिनी भूमिः सुगन्धिस्त्रिबलिप्रियः। सुरभिर्मुखविष्णुश्च संहारो बसुधाधिपः। षष्ठी पुरं चपेटा च मोदका गगनं पतिः। पूर्वाषादा मध्यलिङ्गः शगिः कॢप्त तृतीयकौ”। तस्याधिष्ठातृदेवताध्यानं यथा “नीलवर्णां त्रिनयनां नीलाम्बरधरां पराम। नागहारोज्ज्वलां देवीं द्विभुजां पद्मलोचनाम्। एवं ध्यात्वा बकारन्तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत्” वर्णोद्धारतन्त्रम्। अस्य ध्येयस्वरूपं यथा “वकारं शृणु चार्वङ्गि। चतुर्वर्गप्रदायकम्। शरच्चन्द्र प्रतीकाशं पञ्चदेवमयं सदा” कामधेनुत०। मातृन्यासेऽस्य पृष्ठवंशे न्थस्यता। काव्यादौ प्रथमप्रयोगे पकारशब्दोक्तं फलम्।

= पु० बल–ड। “बः पुमान् १ वरुणे २ सिन्धौ ३ भगे ४ तोये ५ गते तु बा। ६ गन्धने ७ तन्तुसन्ताने पुंस्येव ८ वपने स्मृतः” मेदि०। ९ कुम्भे शब्दर०।

बंहिष्ठ = त्रि० अतिशयेन बहुः इष्ठन् बंहादेशः। अतिशयबहुले अमरः।

बंहीयस् = त्रि० अतिशयेन बहुः ईयसु बंहादेशः। अतिशयबहुले स्त्रियां ङीप्।

बकुर = त्रि० भास्कर + भयङ्कर + वा पृषो०। १ भास्करे २ भयङ्करे च ऋ० १। ११७। २१ भा०।

बठ = वृद्धौ सामर्थ्ये च भ्वा० पर० सक० सेट्। बठति अबठीत् अवाठीत्। बबाठ बेठतुः।

बडवा = स्त्री बलं वाति वा–क लस्य डः। १ घोटक्याम्, अमरः। २ अश्विनीनक्षत्रे ज्यो०। ३ दास्याञ्च। बडवाकृतशब्दे उदा०

बडवाकृ(हृ)त = न० बडवया दास्या कृतः (हृतः) वा। दासभेदे “भक्तदासञ्च विज्ञेयस्तथैव बडवाकृ(हृ)तः” स्मृतिः।

बडवाग्नि = पु० बडवायाः शिवसृष्टाश्वायामुखस्थोऽग्निः। समुद्रस्थिते घोटकीमुखस्थे कालानले। कालिकापु० ३१ अ०। तथोत्पत्तिरुक्ताऽस्य। और्वशब्दे १५८१। ८२ पृ० अन्यथोत्पत्तिरुक्ता दृश्या। बडवानलादयोऽप्यत्र।

बडवामुख = पु० वडवाया मुखं स्थानत्वेनास्त्यस्य अर्श आदित्वादच्। समुद्रस्थे कालानले हेमच०।

बडवासुत = पु० द्वि० व० ६ त०। अश्विनीकुमारयोः। अश्विनीकुमारशब्दे दृश्यम्।

बण = शब्दे भ्वा० पर० सक० सेट्। बणति अबाणीत्–अबणीत् बेणतुः

बण = पु० बण–अच्। शब्दे भरतः।

बणिक्पथ = पु० ६ त० अच्समा०। हट्टे।

बणिग्बन्धु = पु० बणिजां बन्धुरिव पोषकत्वात्। नीलीवृक्षे शब्दच०

बणिग्भाव = पु० ६ त०। बाणिज्ये आजीवनार्थं क्रयविक्रयकरणे अमरः।

बणिग्वह = पु० बणिजं बहति वह–अच्। उष्ट्रे शब्दच०

बणिज्(ज) = पु० पणायते व्यवहरति पण–इजि इजो बा यस्य वः। आजीवनार्थं क्रयविक्रयव्यवहारकर्त्तरि अमरः। २ ज्योतिषोक्ते ववादितः षष्ठे करणे च ४ बाणिज्ये स्त्री मेदि०। स्वार्थे अण् वाणिज तत्रार्थे अमरः।

बणिज्य = न० कणिजो भावः कर्म बा य। बाणिज्ये आजीवनार्थं क्रयविक्रयादिव्यवहारे भरतः स्त्रीत्वमपि। “चतुरेण चतुर्वर्गचिन्तामणिवणिज्ययेति” मुक्ताफलम्। ष्यञ्। बाणिज्य तत्रार्थे न०।

बद = स्थैर्य्ये निश्चलभबले भ्वा० पर० सक० सेट्। बदति अवादीत् अबदीत्। बबाद बेदतुः।

बद = भाषणे वा चु० उभ० पक्षे भ्वा० पर० सक० सेट्। वादयति ते अवीषदत्–त। पक्षे बदतीत्यादि।

ब(व)दर = पु० बदति स्थिरीभवति छिन्नस्यापि पुनः प्ररोहेण बद + स्थैर्य्ये अरच्। १ कोलिवृक्षे २ देवसर्षपवृक्षे राजनि०। तस्य फलम् अण् तस्य लुक्। ३ कोलिफले राजनि०। कर्कन्धूशब्दे दृश्यम्। ४ कार्पासफले ५ कोलिफले न० ६ कीलिभेदे (सेओयाकुल) कार्षासास्थ्नि पु० मेदि०। अन्त्यस्थादित्वमस्यान्थैरुक्तम्। ८ बराहक्रान्तायां १ कार्षाषवृक्षे स्त्री अमरः।

बदर(प)पाचन = न० तीर्थभेदे भा० श० ४९ अ०। तत्र इन्द्रीयदेशेन कुमार्य्या पञ्चवदराणां षचनात्तथात्वम्।

ब(व)दरफली = स्त्री ब(व)दरस्वेव फलनस्याः ङीष्। भूमिब(व)दर्य्याम् राजनि०।

ब(व)दरबल्ली = स्त्री ब(व)दरफलप्रधाना बल्ली धा० त०। भूमिब(व)दरीतिख्याते लताभेदे राजनि०।

ब(व)दरामलक = न० ब(व)दरमिवामलकम्। १ प्राचीनामलके हारा०। समा० द्व०। २ वदरामलकफलयोः समाहारे न०

ब(व)दरिकाश्रम = पु० न०। वदरी + स्वार्थे क तस्याः समीपे तच्चिह्नितोवाश्रमः। तीर्थविशेषे। ब(व)दरोशैलीऽप्यत्र। भा० व० ९२ अ० दृश्यम्। बदरिकावनमप्यत्र तच्च हिमालयपर्वतैकदेशे श्रीनगराख्यदेशसमीपे अलकनन्दानदीपश्चिमभागै स्थितम्।

ब(व)दरी = स्त्री ब(व)दर + गौरा० ङीष्। १ कोलिवृक्षे अमरः २ कार्पास्यां शब्दर० कपिकच्छ्वाम् राजनि०। ततः षील्क० पाके कुणच्। वदरीकुण तत्पाके न०।

ब(व)दरीच्छदा = स्त्री ब(व)दर्य्या इव च्छदी यस्याः। १ हस्तिकीलिवृक्षे २ गङ्गनख्याञ्च राजनि०।

बवदरीपत्र = पु० ब(व)दर्य्या इव पत्रमस्याः। नखीनामगन्धदूव्ये जटा०। स्वार्थे क। तत्रैव।

बवदरीफला = स्त्री ब(व)दर्य्या इव फलमस्याः। नीलशेकालिकायाम् शब्दमा०

बद्ध = त्रि० बन्ध–कर्मणि क्त। बन्धनकर्मणि अमरः।

बद्धगुद = न० बद्धं गुदमत्र। कोष्ठबन्धकारके रोगभेदे “यस्यान्त्रमन्नैरुपलेपिभिर्वा बालाश्मर्भिर्वापिहितं यथावत्। सञ्चीयते तस्य मलः सदोषात् शनैः शनैः सङ्करवच्च ना ड्याम्। निरुध्यते तस्य गुदे पुरीषं निरेति कृच्छ्रादपि चाल्पमल्पम्। हृन्नाभिमध्ये परिवृद्धिमेति तस्योदरं बद्धगुदं वदन्ति” भावप्र०।

बद्धफल = पु० बद्धानि फलान्यस्य। करञ्जवृक्षे राजनि०।

बद्धमुष्टि = त्रि० बद्धः दानायाप्रसारितो मुष्टिर्यस्य। कृषणे।

बद्धमूल = त्रि० बद्धं मूलमस्य। दृढम्ले।

बद्धरसाल = पु० नि० क०। राजाम्रभेदे राजान०।

बद्धशिख = त्रि० बद्धा शिखा येन यस्या वा। “सदोपवीतेन भाव्यं सदा बद्धशिखेन च” प्रा० त० उक्ते १ शिखावन्धनयुक्ते २ उच्चटायां स्त्री मेदि०।

बध = पु० हन–घञ्। बधादेशः। हनने प्राणवियोगसाधने व्यापारे अमरः। बधपदार्थविशेषं बधिभेदश्च प्रा० वि० उक्तो यथा “अथ बधो निरूप्यते। ननु कोऽयं बधः किं बधित्वं कति विधं च तत्,? उच्यतेप्राणवियोगफलकव्यापारो बधः तन्निष्पादकत्वञ्च साक्षात्परम्परोदासीनं स्मृतिकारपरिगणितं बधित्वम् अतो नेषुकारादिष्वतिव्याप्तिः तच्च पञ्चविधं स्मृतिस्वरसात् कर्त्ता प्रयोजकोऽनुमन्ता अनुग्राहको निमिती चेति यथाह आपस्तम्बः “प्रयोजयिता अनुमन्ता कर्त्ता चेति सर्वे स्वर्गनरकफलभोक्तारो यो भूय आर भते तस्मिन् फले विशेषः”। अनुग्राहकमाह याज्ञवल्क्यः “चरेद्व्रतमहत्वापि थातार्थञ्चेत् समागतः”। तथा मनुः “बहूनामेककार्थ्याणां सर्वेषां शस्त्रधारिणाम्। यद्येको घातकस्तर सर्वे ते घातकाः स्मृताः”। भविष्ये “यद्येकं बहवी विप्रा घ्नन्ति विप्रमनागसम्। तदैषां निष्कृतिं बच्मि शृणुष्वेकमना गुहु!। तेषां यस्य प्रहारेण स विप्रो निधनं गतः। सरस्वतीं प्रतिस्रोतः सञ्चरेत् पापशुद्धये”। स च द्विविधः। एको बध्यप्रतिरोघकः अन्यः स्वल्पप्रहर्त्ता। निमित्तिनमाह विष्णुः “अन्यायेन गृहीतस्वो न्यायमर्थयते तु यः। यमुद्दिश्य त्यजेत् प्रार्णास्तमाहुर्ब्रह्मथातकम्”। अत्र नरान्तरव्यापाराव्यवधानेन बधनिष्पादकः कर्त्ता, यः कर्त्तारं कारयति स प्रयोजकः सोऽपि द्विविधः। एकः स्वतोऽप्रवृत्तमेव पदातिं वेतनादिना बधार्थं प्रवर्त्तयति अपरः स्वतः प्रवृत्तमेव मन्त्रोपायोपदेशादिना प्रोत्साहमति। अनुमतिदाता अनुमन्ता। अनुमतिश्च द्विविधा। एका यद्विरोधाद्धननं न सम्भवति तस्य विरोधिनो मया निरोधः कर्त्तव्य इति प्रयुक्तिः। अपरा एनं हन्मीति वचने शक्तस्याप्रतिषेध एव”। हिंसायाः पापाद्यनिष्टजनकत्वेऽपि बैवहिसाया इष्टफदृजनकत्वात् नानिष्टजनकता “यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयम्भुवा। अतस्त्वां घातयिष्यामि तस्पाद्यज्ञे बधोऽबधः” ति० त०। उक्तेः मनुनापि “या वेदविहिता सा नियतास्मिंश्चराचरे। अहिंसामेव तां बिद्यात् वेदात् धर्मो हि निर्बवौ” उक्तेश्च। अबधः अहिंसा च तज्जन्यपापाजनकत्वेन तद्विरोधीत्यर्थः। वहूतां रक्षणार्थमेकस्य वधेऽपि पुण्यजनकत्वमुक्तम् “एकस्य यत्र निधने प्रवृत्ते इष्टकारिणः। बहूनां भवति क्षेमं तस्य पुण्यप्रदो बधः। रुक्मस्तेयी सुरापश्च ब्रह्महा गुरुतल्पगः। आत्मानं घातयेद्यस्तु तस्य पुण्यप्रदो बधः” कालिका० २० अ०। ब्रह्महन्तृबधेऽपि न राज्ञो दोषः प्रा० वि० स्थितः “तथा नाततायिबधे दोषो हन्तुर्र्मवति कश्चन” स्मृतेः आततायिबधेऽपि नानिष्टफलमिति यथायथं बोध्यम्।

बध = संयमने चु० उ० सक० सेट्। बाधयति–ते अबीबधत्–त।

बध = निन्दायां बन्धने च भ्वादि० आत्म० सक० सेट्। बीभत्सते अवीभत्सिष्ट। निन्दनेऽर्थे एव स्वार्थे सन् बन्धने तु न तेन तत्र बधते अबधिष्ट इत्येव।

बधक = त्रि० बध–क्वुन। १ बधकर्त्तरि सि० कौ०। हिंस्त्रे ३ व्याधौ ४ मृत्यौ च संक्षिप्तसा०।

बधत्र = न० बध–करणे कत्रन्। अस्त्रे उणादि०।

बधस्यली = स्त्री ६ त०। श्मशाने त्रिका०। बधस्थानमप्यत्र न० हारा०।

बधाङ्गक = न० बधः अङ्गमत्र कप्। कारागृहे त्रिका०।

बधार्ह = त्रि० बधमर्हति अर्ह–अण् उ० स०। बधदण्डार्हे।

बधिर = त्रि० बन्ध–किरच्। श्रोत्रेन्द्रियरहिते श्रवणशक्तिशून्थे। तस्यानंशिता मनुनोक्ता यथा “अनंशौ क्लीवपतितौ जात्यन्धबधिरौ तथा”। ततः अरीहणा० चतुरर्थ्यां वुञ्। बाधिरक तन्निकटदेशादौ त्रि०। ततः दृढा० भावे वा इमनिच् पक्षे ष्यञ्। बधिरिमन् पु० बाधिर्य्य न० तद्भावे तन्निदानादि माधवकरेणोक्तं यथा “यदा शब्दबहं वायुः स्योतसावृत्य तिष्ठति। शुद्धः श्लेष्मान्वितो बापि बाधिर्य्यं तेन जायते”।

ब(व)धू = स्त्री बध्नाति ममतया बन्ध–ड गलोपः, उद्यते वहक घश्चान्टाऌएशे वा। १ नार्य्व्याम्, २ पृक्कायाञ्च अमरः ३ स्नुषायां, ४ नबोढिआयाम्, भार्य्यायां ५ शारिवोषधौ ६ शआम्, च मेदि०।

ब(व)धूटी = स्त्री अल्पा ब(व)धूः अल्पार्थे टि वा ङीप्। अल्पवयस्कायां नार्य्याम् “गोपबधूटीक्दुकूलचौराय” भाषाप०।

ब(व)धूत्सव = पु० ब(व)ध्वा उत्सव आर्त्तवम् रजः स इव प्रसवः पत्रादिर्यस्य। रक्ताम्लाने राजनि०।

बधोद्यत = त्रि० बधाय उद्यतः। मारणार्थमुद्युक्ते आततायिनि अमरः। आततायिन्शब्दे ६४७ पृ० दृश्यम्।

बध्य = त्रि० बधमर्हति बध + यत्। १ बधार्हे अमरः। बन्ध–कर्मणि क्यप्। २ कारारोद्धव्ये। आधारे क्यप्। ३ बन्धनन्थाने च

बध्यपाल = पु० बध्यं कारागारं पालयति पालि–अण् उप० स०। कारागृहरक्षके। विष्णु० पु० २ अंशे ६ अ०।

बध्यभूमि = स्त्री हन–भावे यत् बधादेशः बध्यस्य भूमिः। श्मशाने बधस्थाने बध्यस्थानादयोऽप्यत्र

बध्योग = पु० ऋषिभेदे ततो विदा० गोत्रापत्ये अञ्। बाध्योग तद्गोत्रापत्ये पुंस्त्री०

बध्र = न० बन्ध–ष्ट्रन् नलोपः। १ सीसके, २ चर्ममयरज्ज्वां स्त्री ङीप्। पृषो० नस्य रः। बर्ध्रीत्यप्यत्र स्त्री अमरः।

बन = याचने तना० आत्म० द्विक० सेट्। बनुते अबनिष्ठ। बेने उदित् क्त्वा वेट् बनित्वा बान्त्वा। घान्तः।

बन्ध = बन्धने क्य्रा० पर० सक० अनिट्। बध्नाति अभान्त् सीत् बबन्ध बध्यते।उद् + उत्तोल्य बन्धने “उद्वन्धनभृता ये च” स्मृतिः।अनु + नियतपूर्ववर्त्तित्वे अनुगमने च। “तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसम्” देवीमा०।नि + नियमेन बन्धने निबन्धशब्दे दृश्यम्।निर् + आग्रहे निर्बन्धशब्दे दृश्यम्।प्र + ग्रन्यने काल्पनिककथने च प्रबन्धशब्दे दृश्यम्।प्रति + निरोधे “प्रतिबध्नाति हि श्रेयः” रघुः। व्याप्तौ च प्रतिबन्धशब्दे दृश्यम्।सम् + सम्यक्बन्धे संसर्गे च।

बन्ध = संयमगे चुराः० उभ० सक० सेट्। बन्धयति ते अबबन्धत् त

बन्ध = पु० बन्ध–घञ्। १ संयमने त्रिगडादिना गतिरोधने २ गृहादिवेष्टनसूत्रे च। गृहशब्दे २६३५ प्र्० दृश्यम्। करणे कर्मणि वा घञ्। ३ देहे ४ ऋणशोधनविश्वासाय स्थापिते द्रव्ये आधौ च। आधिशब्दे ७११ पृ० दृश्यम्। करणे घञ्। ५ गतिरोधसाधने शब्दर०। रतिबन्धभेदाश्च रतिमञ्जर्य्युक्ता यथा “पद्मासनो नागपदो लतावेष्टोऽर्द्धसंपृटः कुलिशं सुन्दरश्चैव तथा केसर एव च। हिल्लीलो नरसिंहोऽपि विपरीतस्तधाऽपरः। क्षुब्धो बै धेनुकश्चैव समुत्कण्ठ स्ततः परम्। सिंहासनो रतिनागो बिद्याधरस्तु षोडशः” तत्तच्छब्दे तेषां लक्षणानि दृश्यानि। स्मरदीपिकोक्ता अन्येऽपि बन्धाः सन्ति यथा “कामप्रदो विपरीतो नागरो रतिपाशकः। केयूरः प्रियतोषश्च ततः समपदस्तथा। ततश्चैकपदो ज्ञेयः सम्पुटश्चार्द्धसम्पुटः। ततः स्तनहरश्चैव ततोऽनुरतिसुन्दरः। ऊरुपीडामरुचक्रौ ततश्चोरुक्रमः स्मृतः। वेष्टको हसकीलस्तु ततो लीलासनस्तथा। अष्टादश क्रमाद्बन्धाः स्त्रीणांबहूत्सवप्रदाः। पुंसां मुखकराश्चैव कथितास्तु क्रमात्ततः”। प्रवाहरूपेण सततं देहाद्देहान्तरगतिरूपे ६ ससारे च।

बन्धक = न० बन्धे स्थापितं धनम् कन्। ऋणशोधार्थम् विश्वासहेतुतया आधीकृते १ पदार्थे शब्दर०। स्वार्थे क। २ विनिमये पु० मेदि०। ३ रतहिण्डके नानार्थमाला। ४ पुंश्चल्यां स्त्री अमरः। ५ हस्तिन्यां मेदि० उभयत्र गौरा० ङीष्। ६ पञ्चपुरुषगामिन्यं स्त्रियाम् भा० आ० १२३ अ०।

बन्धन = न० बन्ध–भावे ल्युट्। १ निगडादिन २ संयमने अमरः ३ बवे मेदि०। करणे ल्युट्। ३ तद्धेतौ रज्ज्वो। हेमच०

बन्धनवेश्मन् = न० ६ त०। कारागारे हारा०। नन्धनागारादयोऽप्यत्र। बन्धनालयोऽपि तत्रार्थे अमरः।

बन्धनस्तम्भ = पु० ६ त०। हस्तिसंबनकाष्ठे आलाने अमरः।

बन्धित्र = पु० बन्ध इत्र। १ कामदेवे उणादि०। २ चर्मव्यजने संक्षि०

बन्धु = पु० बन्धाति मनः स्नेहादिना बन्ध–उ। १ ज्ञातौ मातुलपुत्रादौ अमरः। “२ बन्धुभ्यः पितृमातृतः” इति स्मृतिः बान्धवे ३ मित्रे ४ पितरि ५ नातरि ६ भ्रातरि ७ बन्धुजीववृक्षे च स्वार्थे अण्। बान्धव तत्रार्थे बन्धवश्च त्रिविधाः पारिभाषिका आत्मबन्धुशथ्दे षितृबन्धुशब्दे उक्ता मातृबन्धुशब्दे वक्ष्ममाणाश्च दृश्याः। अतएव “तत्सुतो गोत्रजो बन्धुरिति” बाज्ञ० तएव ग्राह्या इति मिता०। दायभागमते तु मातामहादयोऽपि बन्धवः अतएव “तत्सुतो गोत्रजो बन्धुरिति” याज्ञ० व्या० तेन बन्धुपदेन असगोत्राणां मातामहादीनां ग्रहणमित्युक्तम्। अतो मतभेदेन धनग्रहणे व्यषस्थाभेदः।

बन्धुक = पु० बन्धे–उक। बन्धुजीववृक्षे शब्दरत्ना०।

बन्धुजीव(क) = पु० बन्धुरिव जीवयति हीवि–अण् ण्वुल् वा। बन्धुजीववृक्षे। (बांधुआलि) वृक्षे अमरः।

बन्धुता = स्त्री बन्धु + संधे भावे तत् वा। १ बन्धुसमूहे, २ तद्भावे च अमरः

बन्धुदत्त = न० ३ त०। १ स्त्रीधनभेदे “बन्धुदत्तं तथा शुल्क मन्वाधेथकमेव च। अप्रजाथामतीताया बान्धवास्तदवाप्नुयुः” याज्ञ०। “बान्धवा भ्रातरः बन्धुदत्तप्रदेन कन्थादशायां यत् पितृभ्यां दत्तं तदुच्यते” दायभागः। तन्मते कन्थादशायां बन्धुभ्यां पितृभ्यां दत्ते २ स्त्रीधने च।

बन्धुर = न० बन्ध–उरच्। १ मुकुटे शब्दर० २ स्त्रीचिह्ने ३ तिलकल्के ४ बन्धुजीववृक्षे ५ बधिरे ६ हंसे च मेदि० ७ बिडङ्गे हेमच०। ८ ऋषभौषधौ राजनि० ९ वके द्विहङ्गे च पु० शब्दर०। १० रम्ये ११ नम्रे १२ वेश्यायां स्त्री १३ सक्तुषु पु० ब० व मेदि०। १४ उन्नतानते च त्रि० अमरः पाठान्तरम्।

बन्धुल् = पु० बन्ध–उलच्। १ असतीपुत्रे अमरः २ बन्धुके शब्दर० ३ सुन्दरे ४ रम्ये ५ नम्रे च त्रि० अजयपालः।

बन्धूक = पु० बन्ध–ऊक। (बन्धुली) वृक्षे अमरः “बन्धूकपुष्पसङ्काशम्” रबिप्रणाममन्त्रः। रक्तपीतादिपुष्पे मध्याह्ने प्रकाशवति पुष्पवृक्षे २ पीतशालके मेदि०। “असितपीतलोहितपुष्प विशेषाच्चतुर्विधो बन्धूकः। ज्वरहारी बिषहारी ग्रहपि शाचशमनः प्रसादनः सबितुः स्यात्” राजनि०। “बन्धूकः कफकृद्ग्राही रक्तषित्तहरो लघुः” माबप्र०। (बन्दुक) इति ख्याते ३ खधूपे न० हेमच०।

बन्धूर = पु० बन्धू–ऊरच्। १ छिद्रे उणा०। २ रम्ब्ये ३ नम्रे च त्रि० रभसः ४ उन्नतानते क्वचिदुन्नते क्वचिच्च नते त्रि० अमरः।

बन्धूलि = पु० बन्ध–ऊलि। बन्धु जीववृक्षे शब्दर०।

बन्ध्य = त्रि० बन्ध–यत्। कालप्राप्तावषि १ फलशून्ये वृक्षे अमरः। २ निष्फले राजनि० “अबन्ध्यकोपस्य निहन्तुरापटाम्” किरा०। ३ बन्धनीये च त्रि०। ४ अपुत्रायां स्त्रीजातौ स्त्री शबदच०। ५ बालाख्ये बन्धद्रव्ये स्त्री मेदि०। प्रा० वि० बन्ध्यायाः वृषलीत्वमुक्तं यथा “बन्ध्या च वृषली ज्ञेया वृषली च रजस्वला। अथ वा वृषली ज्ञेया कुमारी यां रजस्वला” ६ योनिरोगभेदे स्त्री भावप्र०। ४५४७ पृ० पित्तलशब्दे परिशिष्टे दृश्यम्।

बन्ध्यफल = पु० फले बन्ध्यः पूर्वनि०। फलहीने वृक्षे अमरः।

बन्ध्याकर्कटी = स्त्री बन्ध्याया उपकारिणी पुत्रप्रदत्वात् कर्कटी। तिक्तकर्कष्ट्याम् अस्याः पुत्रदावित्वेन बन्ध्यो पकारित्वम्। स्वार्थे क अत इत्त्वम्। बन्ध्याकर्कटिका तत्रैव भाबप्र० “बन्ध्याकर्कटिका तिक्ता कटूष्णा च कफापहा। स्याषरादिविषघ्नी च रसायनकरी परा” तन्नामसु तत्र पुत्रदेति कीर्त्तनात् तस्य बन्ध्योपकारित्वं बोध्यम्।

बन्ध्यातनय = पु० बन्ध्याय स्तनय इब। अलीके पदार्थे बन्ध्या सुतादयोऽप्यत्र।

बभ्र = गतो भ्वा० पर० सक० सेट्। बभ्रति अबभ्रीत् बबभ्र।

बभ्रु = पु० भृ–कु–द्वित्वम् बभ्र–उ वा। १ शिवे २ विष्णौ ३ नकुले ४ वह्नौ, ५ विशाले देशभेदे ६ तद्देशवासिनि ब० व० मेदि०। ७ मुनिभेदे च ८ पिङ्गलवर्णे पु०। ९ तद्वति त्रि० अमरः। स्त्रियाम् ऊङ्। १० खलषौ बहुकरे पु० हेमच०। ११ सितावरकशाये राजनि०। गर्गा० अपत्ये यञ्। बाभ्रध्य तन्मुनेरपत्ये पुंस्त्री०। स्त्रियां ङीप् यलोषः बाभ्रवी।

बभ्रुधातु = पु० कर्म०। १ स्वर्णे २ गैरिके च राजनि०।

बम्ब = नतौ भ्वा० पर० सक० सेट्। बम्बति अबम्बीत् बबम्ब।

बम्भारि = त्रि० भृ–इन् द्वित्वं अभ्यासे मुम्। सर्वस्य भर्त्तरि “बम्भारिरवस्युरसि” ताण्ड्यब्रा०।

बर = न० बॄ–अच् १ कुङ्कुमे। २ आर्द्रके ३ त्वचे ४ बालके गन्धद्रव्ये राजनि०। कर्मणि अच्। ३ जामातरि देवादिभ्यः ६ आशास्ये ७ षिड्गे जारे च पु०। भावे अप्। ८ बरणे ९ त्रिफलाथआं मेदि०। १० मुडूच्यां, ११ मेदायां १२ व्राह्म्याम् १३ बिडङ्गे १४ पाठायां १५ हरिद्रायाञ्च स्त्री टाप् राजनि०। १६ शताबर्य्यां स्त्री मेदि० गौरा० ङीष्।

बरम = अव्य० बॄ–बा० अमु। ईषदिष्टे अयमन्त्यस्थवादिरित्येके।

बर्जह = न० नयादीनां दुग्धस्योत्चत्तिस्थाने ऋ० १। ९२। ४ भा०

बर्ब = गतौ भ्वा० पर० सक० सेट्। बर्बति अबर्बीत् बबर्ब।

बर्बट = पु० बर्ब–अटन्। १ राजमाषे (बरबटी) त्रिका०। गौरा० ङीष्। २ तत्रैव व्राहौ ३ षेश्यायाञ्च स्त्री मेदि०।

बर्बणा = स्त्री बर्ब–ल्यु। नीलमक्षिकायाम् अमरः।

बर्बुर = न० न० बर्ब–उरच्। उदके निघाण्टुः।

बर्ह = दाने बधे स्तृतौ बाचि च भ्वा० आ० सक० सेट्। बर्हते अबर्हिष्ट “विगर्हितं धर्मधनैर्निबर्हणम्” नैष०।

बर्ह = न० बर्ह–अच्। १ मयूरपिच्छे अमरः। २ पत्रे ३ परीवारे हेमच० मयूरपिच्छे पु स्त्वमपि। “कं हरेदेष बर्हः” इति विक्रनो० प्रयोगात् “यथा बर्हाणि चित्राणि बिभर्त्ति भुजगाशनः” क्लीवे प्रयोगः।

बर्हकेतु = पु० बर्हं केतुश्चिह्नं यस्य। नवममनोः पुत्रभेदे मार्क० पु० ९४ अ०

बर्हबत् = पु० बर्ह + अस्त्यर्थे मतुप् मस्य वः। ययूरपिच्छबुक्ते ततः बिमुक्तादि० अण्। बार्हवत तत्सम्बन्धिनि त्रि०।

बर्हम् = न० बर्ह–स्तुतौ असुन्। आस्तरणे ऋ० १। ११४। १०।

बर्हि = न० बर्ह–इन्। कुशे।

बर्हिण = पु० बर्ह + इन। मयूरे अमरः।

बर्हिन् = पु० बर्ह + अस्त्यर्थे इनि। मयूरे अमरः।

बर्हिवाहन = पु० बर्हौ गयूरो बाहनमस्य। आत्तिकेये।

बर्हिपुष्प = पु० बर्हि वर्हयक्तमिव पुष्पमस्य। मयूरपिच्छवृक्षे बर्हिकुसुमादयोऽप्यत्र।

बर्हिर्मुख = पु० बर्हिर्वह्निर्मुखमस्य। देवे अमरः।

बर्हिःशुष्मन् = पु० बर्हिः कुशः बलसस्य। बह्वौ अमरः।

बर्हिषद् = पु० ब० व० बर्हिषि सीदति सद–क्विप् पत्वम्। पितृगणभेदे पितृशब्दे दृश्यम्।

बर्हिष्केश = पु० बहिः केश इव यस्य। बह्नौ।

बर्हिष्मत् = त्रि० बहिंरस्त्यस्थ सतुप्। कुशयुक्ते स्त्रियां ङीप्।

बर्हिष्य = त्रि० बर्हिषि दत्तम् यत्। कुशे दत्ते पिण्डादौ।

बर्हिष्ठ = त्रि० बर्हिषि कुशे तिष्ठति स्था–क ७ त० वा विसर्गलोपः षत्वम्। कुशस्थिते।

बर्हिस् = न० बर्ह–कर्मणि इसि। कुशे १ यज्ञिये कुशे “निहोता सत्सि बर्हिषि” सामार्चिकम् १११ “उपमूललूतं बर्हिः पितॄणां पर्बसु लूनं देवासाम्” कौ० त०। प्राचीनबर्हिस्शब्दे दृश्यम २ दीप्तौ ३ अग्नौ च “बर्हिपि रजतं न देयम्” श्रुतिः।

बल = जीबने, धान्यावरोधे च भ्वा० पर० सक० सेट्। बलवि। अबालीत् बेलतुः। ज्ववादि० कर्त्तरि ण। बलः बालः।

बल = दाने बधे निरूपणे च भ्वा० उभ० सक० सेट्। बलति–ते अबालीत् अबलिष्ट। बेलतुः बेले।

बल = जीवने चु० उभ० अक० सेट्। मित् घटा०। बलयति–ते अबीबलत् त।

बल = निरूपणे चु० आत्म० सक० सेट्। बालयते अबीबलत।

बल = न० बल–अच्। १ सैन्ये २ देहजे सामर्थ्ये ३ स्थौल्ये ४ गन्धरसे ५ रूपे मेदि० ६ शुक्रे हेमच० ७८ देहे जटा० ८ पल्लवे शब्दर० ९ रक्ते च शब्दच०। १० बलवुक्ते त्रि० मेदि० ११ काके १२ बलदेवे अमरः। १३ वरुणवृक्षे शब्दच०। १४ दैत्यभेदे पु० मेदि०। तत्र पारिभापिकबलानि ब्रह्मवैपु० ३५ अ० उक्तानि यथा

“क्षत्रियाणां बलं युद्धं व्यापारश्च बलं विशाम्। भिक्षाबलं भिक्षुकाणां शूद्राणां बिप्रसेवनम्। हरौ भक्तिर्हरेर्दास्यं वैष्णवानां बलं हरिः। हिंसा बलं स्वलानाञ्च तपस्या च तपस्विनाम्। बलं वेशश्च वेश्यानां योषितां यौवनं बलम्। बलं प्रतापो भूपानां बालानां रुदितं बलम्। सतां सत्यं बलं, मिथ्या बलमेवासतां सदा। अमुगानामनुगमः स्वल्पस्वानाञ्च सञ्चयः। विद्या बलं पण्डितानां बाणिज्यं बणिजां बलम्। शश्वत्सुकर्मशीलानां गाम्भीर्य्यं साहसं बलम्। धनं बलं च धनिनां शुचीनां शौचमेव च। बलं विवेकः शान्तानां गुणिनां बलगेकता। गुणो बलं च सुणिनां चौराणां चौर्य्यमेव च। विप्रलम्भश्च कापट्यमधर्ममृणिनां बलम्। हिंसा च हिस्रजन्तूनां सतीनां प्रतिसेवनम्। वरशापौ सुराणाञ्च शिष्याणां गुरुसेवनम्। बलं धर्मो गृहस्थानां भृत्यानां राजसेवनम्। बलं स्तवः स्तावकानां ब्रह्म च ब्रह्मचारिणाम्। यतीनाञ्च सदाचारो न्यासः सन्न्यासिनां बलम्। पापं बलं पातकिनां सुभक्तानां हरिर्बलम्। पुण्यं बलं पुण्यवतां प्रजानां नृपतिर्बलम्। फलं बलञ्च वृक्षाणां जलधीनां जलं बलम्। जल बलञ्च शस्यानां मत्स्यानाञ्च जलं बलम्। शान्तिर्बलञ्च भूपानां विप्राणाञ्च विशेषतः”। “विद्याभिजनमित्राणि बुद्धिसत्त्व धनानि च। तपःसहायबीर्य्याणि दैवञ्च दशमं बलम्” भा० शा०। बैद्यके सद्योबलकरपदार्था संगृह्य दर्शिता यथा “सद्यो बलकरं ज्ञेयं बालाभ्यङ्गः सुभोजनम्। सद्यो बलकरं ज्ञेयं सर्पिश्च मांसमप्युत”। “धातूनां यत् परं तेजस्ततखल्वोजस्तदेव बलमित्यु चते” वैद्य० वायुदत्ते १५ स्कन्दानुचरभेदे पु०। “बलञ्चातिबलञ्चैव सहाबक्त्रौ सहाबलौ” भा० श० २५। ३६ श्लो०। असुरभेदश्च इन्द्रेण हतः इन्द्रपर्य्याये बलारातिशब्ददर्शनात्” देवीपु० ४७ अ० तु स विष्णुना हत “तदा दत्ता तनुस्तेन दानवेन महत्मना। विष्णुनापि स्वचक्रेण शिरस्यभिहतो बलः। प्राकृतं देहमुत्सृज्य दिव्यकायस्त्वभूत्तदा। तस्यावयवसंजाता बज्राद्या रत्नजातयः। लोचने सुर तेजांसि पद्मरागाणि चाभवन्। विशुद्धपात्रदानेन कायो रत्नाकरोऽभवत्”।

बलक्ष = पु० बलं क्षायत्यस्मात् क्षै–क। १ शुक्लवर्णे। २ तद्वति त्रि०। अमरः। अन्त्यस्थवादिरयमिति स्वामी।

बलज = न० बलात् जायते जन–ड। १ क्षेत्रे २ पुरद्वार ३ शस्ये ४ युद्धे च। ५ बलजाते त्रि० मेदि०। ६ बरयोषायां ७ यूथिकाया च स्त्री मेदि०।

बलद = पु० बलं ददाति दा–क। “पौष्टिके बलदः स्मृतः” १ पौष्टिककर्माङ्गे वह्निमेदे। २ अश्वगन्धायां स्त्री। राजनि० ३ वलदातरि त्रि०। ४ जीवके पु० राजनि०।

बलदीनता = स्त्री ३ त०। ग्लानौ हेमच०।

बलदेव = पु० बलेन दीव्यात दिव–अच बलोद्रिक्तो देवो वा शाक० त०। १ बलरामे “बलदेवो बलोद्रेकात्” ब्रह्मवै० ज० ख० ४३ अ०। २ त्रायमाणौषधौ स्त्री अमरः। ३ वायौ पु० मेदि०।

बलप्रसू = स्त्री ६ त०। रोहिण्यां वसुदेवभार्य्याभेदे स्त्री शल्दच० तज्जनन्यादयोऽप्यत्र।

बलभद्र = पु० बल + अर्श आद्यच बलो बलवानपि भद्रः सौम्यः। १ बलदेवे, अमरः। २ गवये राजनि०। ३ अनग्न्ते पु० ४ बलयुते त्रि० हेमच०। ५ लोध्रे शब्दच०। बर्लषु भद्रा। ६ त्रायमाणौषधौ ६ घृतकुमार्य्यां च स्त्री मेदि०। स्वार्थे क। बलभद्रिका तत्रार्थे स्त्री अमरः।

बलराम = पु० बलेन रमते रम–संज्ञायां कर्त्तरि घञ् बलोपपदको वा रामःशा० त०। कृष्णाग्रजे रोहिणीनन्दने संकर्षणे रामस्य दाशरथिपरशुरामबलरामभेदेन त्रित्वात् अस्य बलोपदकत्वात्तथात्वम्।

बलल = पु० बलं लाति ला–क बल–कलच् वा। बलरामे भरतः।

बलवत् = अष्य० बल + अतिशये मतुप् मस्य वः। १ अतिशये अमरः। “बलदपि शिक्षितानाम्” शकुन्तला। २ बलबिशिष्टे मोसले त्रि० अमरः स्त्रियां ङीप्।

बलवर्द्धिनी = स्त्री० बलं वर्द्धयति वृध–णिनि। जीबकौषधौ जटाधरः।

बलविन्यास = पु० बलानां सैन्यानां बिशेषेण दुर्भेद्यतायै न्यासः स्थापनम्। व्यूहे सेनासन्निवेशविशेषे अमरः।

बलशालिन् = त्रि० बलेन शालते शाल–णिनि। बलविशिष्टे स्त्रियां ङीप्।

बलसूदन = पु० बलं तन्नामकमसुरं सूदयति सूद–ल्यु। इन्द्रे हला०। बलनिसूदनोऽप्यत्र।

बलस्थिति = स्त्री स्था–आधारे क्तिन् ६ त०। शिबिरे त्रिका०।

बलहन् = पु० बलनामासुरं बलं वा हन्ति हन–क्विप्। बलारातौ १ इन्द्रे २ श्लेष्मधातौ शब्दर०। ३ बलरामे हरिवं० १११ अ०।

बला = स्त्री० बलं कार्य्यत्वेनास्त्यस्याः। (बालियडा) १ क्षुपभेदे, अमरः। “बलाचतुष्टयं शीतं मधुरं बलकान्तिकृत्। स्निग्धं ग्राहि समीरास्रपित्तास्रक्षतनाशनम्। बलामूलत्वचश्चूर्णं पीतं सक्षीरशर्करम्। मूत्रातिसारं हरति दुष्टगेतन्न संशयः” भावप्र०। विश्वामित्रेण रामाय दत्ते २ अस्त्रविद्याभेदे अतिबलशब्दे दृश्यम्।

बलाका = स्त्री० बल–संवरणे आक। १ वकपङ्क्तौ २ वके विषकण्ठिकायां ३ वकभेदे ४ कामुक्यां च शाश्वतः।

बलाकाश्व = पु० अजकनृपपुत्रे नृपभेदे हरिवं० ७ अ०।

बलाकिन् = त्रि० बलाका + व्रीह्याः इनि। १ बनाकायुक्ते स्त्रियां ङीप् २ धृतराष्ट्रपुत्रभेदे पु० भा० आ० ६७ अ०।

बलाङ्गक = पु० बलयुक्तमङ्गमत्र कप्। बसन्तकाले हेमच०।

बलाञ्चिता = स्त्री ३ त०। बलरामवीणायां शब्दरत्ना०।

बलाट = पु० बलाय तद्दानय अटति गच्छति उदरम् अट्–अच्। सुद्गे (सुग) हेमच०।

बलात् = अव्य० बलं सामर्थ्यं कारणत्वेनातति अत–क्विप्। हठादित्यर्थे। पञ्चग्मन्तबलशब्देनास्य न गतार्थता बलात् कार इत्यादिसिद्धये तस्यावश्यमङ्गीकार्य्यत्वात्।

बलात्कार = पु० बलात् + कृ–घञ्। बलपूर्वककरणे, हडात्करणे च।

बलात्मिका = स्त्री० बलमेवात्मा स्वरूपं कारणत्वात् यस्याः क्वप् अत इत्त्वम्। (हातिशुडा) हस्तिसूण्डीवृक्षे शब्दर०

बलादि = पु० चतुर्थ्यां यः प्रत्ययनिभित्ते १ शब्दगणे स च गणः पा० ग० उक्तो यथा “बल चुल नल दल वट लकुल उरल पुल मूल उल डुल वन कूल”। अस्त्यर्थे वा १ मतुप्रत्ययं निमित्ते २ शब्दगणे च स च गणः पा० ग० सूत्रे उक्तो यथा “बल उत्साह उद्भास उद्वास उद्दास शिखा कुल चूडा सुल कूल आयाम व्यायाम उपयाम आरोह अवरोह परिणाह युद्ध”।

बलाद्या = स्त्री० बलाय आद्या। (वेलियाडा) क्षुप्रभेदे राजनि

बलाध्यक्ष = पु० ६ त०। सेनापतौ मनु० ७। १८९।

बलानुज = पु० अनुजायते अनु + जन–ड ६ त०। श्रीकृष्णे।

बलाबलाधिकरण = न० बलञ्च अब नञ्च ते अधिक्रियेते अस्मि अधि + कृ–आधारे ल्युट्। आकाङ्क्षानाकाङ्क्षारूपबलाबलयोर्निश्चायके जैमिन्युक्ते न्यायभेदे यथा “सा वैश्वदेव्यामिक्षा भवति वाजिभ्यो वाजिनम्” इत्यत्र वैश्वदेवयागस्यामिक्षान्वितत्वेनन वाजिनाकाङ्क्षेति न तत्र तच्चान्वयः वेदान्तप०।

बलामोटा = स्त्री० बलमामोटयति आ + मुट–अच्। नागदमन्याम् भवाप्र०

बलाय = पु० बलस्यायः ण्यानम्। वरुणवृक्षे शब्दच०।

बलाराति = पु० बलस्य तन्नामासुरस्यारातिः। इन्द्रे अमरः बलशत्रु प्रभृतयोप्यत्र।

बलालक = पु० बलाय सामर्थ्याय अलति पर्य्याप्नोति अलण्वुल्। पानीयामलके शब्दच०

बलास = पु० बलमस्यति क्षिपति अस० अण् उप० सम०। कफधातौ हेमच० “गौरवं कफसंस्रावोऽरुचिस्तम्भोऽग्निमार्दवम्। माधुर्य्यमपि चास्यस्य बलासावतते हृदि” सुश्रु०

बलाह्वकन्द = पु० बलं सामर्य्यमाह्वयति आ + ह्वे–क तादृशः कन्दः। गुलुञ्चकन्दे राजनि०।

बलि = पु० बल–इन्। १ पूजायाम् २ उपहारे, “ददतु–स्तौ बलिं चैव निजगात्रासृगुक्षितमिति” चण्डी ३ राजग्राह्ये अमरः ४ चामरदण्डे, गृहस्थकर्त्तव्यपञ्चयज्ञमध्ये भागे, ५ भूतयज्ञे, हेमच०। “बलिकर्म ततः कुर्य्यादिति” स्मृतिः। विरोचनपुत्रे ६ दैत्यभेदे च “येन बद्धो बलीराजा दानवेन्द्रो महावसः” रक्षाबन्धनमन्त्रः। ७ जरया श्लथचर्मणि स्त्री० ङीप्। “गृहस्यस्तु यदा षश्येत् बलीपलितमात्मनः” इति मनुः। ७ उदरावयवभेदे “बलित्रयं चारु बभार बाला” इति कुमारः। ८ गुह्यस्थे अङ्कुराकारे मांसपिण्डे, वैद्यकम् अर्शस्शब्दे दृश्यम्। ९ गृहदारुभेदे च (पाड) स्त्री० स्वार्थे क। बलिका तत्रार्थे अतिबलायाञ्च राजनि०। १० ययातिवंश्यसुतपोनृपपुत्रे विष्णु पु०। दानबभेदकथा भाग० ४ स्क० दृश्या। वैश्वदेवबलिकरणप्रकारः मार्क० पु० उक्तो यथा। “ततोऽग्नेस्तर्पणं कुर्य्याद्दद्याच्च बलिमित्यथ। ब्रह्मणे गृहमध्ये तु विश्वदेवेभ्य एव च। धन्वन्तरिं समुद्दिश्य प्रागुदीच्यां बलिं क्षिपेत्। प्राच्यां शक्राय, याम्यायां यमाय बलिमाहरेत्। प्रतीच्यां वरुणायैव सोमायोत्तरतो बलिम्। दद्याद्धात्रे विधात्रे च बलिं द्वारे गृहस्य च। अर्य्यम्णे च बलिं दद्यात् गृहेभ्यश्च समन्ततः। नक्तञ्चरेभ्यो भूतेभ्यो बलिमाकाशतो हरेत्। पितृणां निर्व्यपेच्चैव दक्षिणाभिमुखस्थितः। मृहस्यस्तत्परो भूत्वा सुसमाहितमानसः। ततस्तोयसुपादाय तिष्ठेदाचमनाय वै। स्थामेषु निक्षिपेत् प्राज्ञस्तास्ता उद्दिश्य देवताः। एवं गृहबलिं कृत्वा गृहे मृहपतिः शुचिः। आप्यायनाय भूतानां कुर्य्यादुत्सर्गमादरात्। श्वभ्यञ्च श्वपञ्चभ्यश्च वयोभ्यश्च वपेद्भुवि। वैश्वदेवं हि नामैतत् सायं प्रातरुदाहृतम्”। देवोद्देश्यकबलिविशेषादिकं यथा

“सायापनिदानेषु ग्राह्याः सर्वसुरस्य तु। पलिचः कच्छपा ग्राहा नत्स्या नवविधा मृगाः। महिषो गोधिका गावश्छागो बभ्रुश्च शूकरः। खङ्गश्च कष्णसारश्च गोधिका सरभो हरिः। शार्दूलश्च नरत्वैव रवगात्ररुधिरन्तधा। चण्डिकाभैरवादीनां बलयः परिकीर्त्तिताः। वलिभिः साध्यते मुक्तिर्बलिभिः साध्यते लणम्। बलिदानेन सततं जयेत् शत्रूनृपान्नृपः। मत्स्यानां कच्छपानाञ्च रुधिरैः सततं शिवा। मसैकं तृप्तिवायाति ग्राहैर्मासांस्तु त्रीनथ। मृगाणां शोणितैर्देवी नराणामपि शोणितैः। अष्टौ मासानवाप्नोति तृप्तिं कल्याणदा च सा। गोगोधिकानां रुधिरैर्व्वार्षिकीं तृप्तिमाप्नुयात्। कृष्णसारस्य रुधिरैः शूकरस्य च शोणितैः। आप्नोति सततं देवी तृप्तिं द्वादशवार्षिकीं। महिषाणाञ्च खड्गानां रुधिरैः शतवार्षिकीम्। तृप्तिमाप्नोति परमां शादू लरुधिरैस्तथा। सिंहस्य सरभस्याथ स्वगात्रस्य च शोणितैः। देवी तृप्तिमवाप्नोति सहस्रं परिषत्मरान्। मांसैरपि तथा प्रीतीरुधिरैर्यस्य यावती। कृष्णसारमृते खड्गं तथा मत्स्यञ्च रोहितम्। वार्द्धीनसयुगञ्चापि फलं तेषां पृथक् शृणु। कृष्णसारस्य मांसेन तथा खड्गेन चण्डिका। वर्षान् पञ्च शतान्येव तृप्तिमाप्नोति केवलाम्। रोहितस्य तु मत्स्यस्य मांसैवांर्द्धीनसस्य च। तृप्तिमाप्नोति वर्षाणां शतानि त्रीणि मत्प्रिया। त्रिःपिवंस्त्रीन्द्रियक्षीणः श्वेतो वृद्धस्त्वजापतिः। वार्द्धीनसः प्रोच्यतेऽसौ हव्ये कव्ये च सत्कृतः। नीलग्रोवो रक्तशीर्षः कृष्णपादः सितच्छदः। वार्द्धीनसः स्यात् पक्षीशो मम विष्णो रतिप्रियः। “मन्त्रपूतं शोणितन्तु पीयूषं जायते सदा। मस्तकञ्चापि तस्यात्ति मांसञ्चाषि सदा शिवा। तस्मात्तु पूजने दद्याद्बलेः शीर्षञ्च लोहितम्। भोज्ये होमे च मांसानि नियुञ्जीयाद्विचक्षणः। पूजाषु नाऽऽन मांसानि दद्याद्वै साधकः क्वचित्। ऋते तु लोहित शीर्षममृतं तत्तु जायते। कुष्माण्डमिक्षुदण्डञ्च मद्यमासंवमेव च। एते बलिसमाः प्रोक्तास्तृप्तौ छागुसमाः सदा। चन्द्रहासेन कत्र्यां वा छेदनं मुख्यमिष्यते। दात्रासिधेनुक्रकचसङ्कुलाभिस्तु मध्यमम्। क्षुरक्षुरप्रभल्लेश्चैवाधमं परिकीर्त्तितम्। एम्योऽन्यैः शक्तिपाण्याद्यैर्बलिश्छेद्यः कदापि न। नात्ति देवी बलिं तन्तु दाता मृत्युमवाप्नुयात्। हस्तेन च्छेदयेद्यस्तु प्रोक्षितं साधकः पशुम्। पक्षिणं वा ब्रह्महत्यां सोऽवाप्नोति मुदुःसहाम्। नामन्त्र्य खड्गन्तु वलिं नियुञ्जीत विचक्षणः।” “पशूनां पक्षिणाञ्चापि नराणाञ्च विशेषतः। स्रियं न दद्यात्तु बलिं दत्त्वा नरकमाप्नुयात्। मङ्घातबलिदानेषु योषितं पशुपक्षिणोः। षलिं दद्यान्मानुषीन्तु त्यक्त्वा सङ्घातपूजितम्। न त्रिभासीबकान्न्यूनं पशुं दद्यात् शिवावलिम्। न च त्रिपक्षकान्न्यूनं प्रदद्याद्वै पतत्रिणम्। काणाभ्यङ्गादिदुष्टन्तु न पशु पक्षिणन्तथा। देञ्चै दद्याद्यथामर्त्यं तथैव पशुपक्षिणौ। किन्नलाङ्गूत्वकर्णादिभग्नदन्तन्तथैन स। भग्नशृङ्गादिकङ्कापि न दद्यात्तु कदाचन।” नारं सव्ये शिरोरक्तं देव्याः सम्यक् निवेदयेत्। कानन्तु बायतो दद्यान्महिषं वितरेत् पुरः। पशिणं वामतो दद्यादग्रतो देह शोणितम्। क्रव्यादीनां पशूनान्तु पक्षिणाञ्च शिरोऽ सृजम्। यामे निवेदयेन पार्श्व जलजानाञ्च सर्व्वशः। कृष्णसारस्य कूमक खडगस्य शशकस्य च। ग्राहाणायध मत्स्यानामग्र एव निवैदयेत्। सिंहस्य दक्षिणे दद्यात् खड्गिनोऽपि च दक्षिणे। पृष्ठदेशे न दद्य नु शिरो वा रुधिर वलेः” कालिपु० नानास्थानीयम्। “बसिदानेन विप्रेन्द्र! दुर्गाप्रीतिर्भवेनृणाम्। हिंसाजन्यञ्च पापञ्च सभते मात्र संशयः। उत्सर्गकर्त्ता दाता च छेत्ता सोष्टा च रक्षकः। अग्रपश्चान्निरोद्धा च सप्तैते बधनागिनः। यो यं हन्ति स तं हन्ति चेति वेदाक्तमेध च। कुर्य्यन्ति वैष्णवीं पूजां वैष्णवास्तेन हेतुना” ब्रह्म० प्रकृ० ६१। ६२ अ०। बलिदाननिन्दा यथा “पार्वत्युवाक्ष। ये ममार्चनमित्युक्त्वा प्राणिहिंसन तक्सराः। तत् पूजनं ममामेध्यं यद्दोषात्तदधोगतिः। मदर्थे शिव कुर्वन्ति तामसा जीवषातनम्। आकल्प कोटि निरये तेषां वासो न संशयः। मम नाम्नाथ वा कज्ञे पशुहत्यां करोति यः। क्वापि तन्निष्कृतिर्नास्ति कुम्भीपाकमवाप्नुयात्। दैवे पैत्रे तथात्मार्थे यः कुर्य्यात् प्राणिहिंसनम्। कल्पकोटिशतं शम्भो! रौरवे स बमेत् ध्रुवम्। यो मोहान् मानसैर्दैहिहत्यां कुर्य्यात् सदाशिव!। एकविंशतिकृत्वः स तत्तद्योनिषु जायते। यस्तु यज्ञे पशून् हत्वा कुर्य्यात् शीणितकर्दमम्। स पचेन्नरके तावद् बावल्लोमानि तस्य वै। हन्ता कर्त्ता तथोतमतकर्त्ता धर्त्ता तथैव च। तुल्याभवन्ति सर्वे ते ध्रुव नरकगामिनः। ममोद्देशे पशून् हत्वा सरक्तं पात्रमुनसृजेब। यो मूढः स तु पूयोदे वमेद् देव! न मंशयः। देवतान्तरभन्नामव्याजेन स्वेच्छया तथा। हत्व। जीवास्तती मोहात् नित्यं नरकमाप्नुयात्। यूपे बद्ध्वा पशून् हत्वा यः कुर्य्याद्रक्तकर्दमम्। तेन चेत् प्राप्यते, स्वर्गो नरकं केन गम्यते। उपदेष्टा वथे हन्ता कर्त्ता धर्त्ता च विक्रयी। उत्सर्गकर्त्ता जीवानां सर्वषा नरकं भवेत्। मध्यस्थस्य बधायापि प्राणिनां क्रयविक्रये। तवा दृष्टुब सूनायां कुम्भीपाकीभवद् ध्रुवम्। स्ववकामाथयो भूत्वा योऽज्ञानेन विमोहितः। हन्त्यन्यात् विविधान् जीवान् कुर्य्यान्मन्नाम शङ्कर!। तद्राज्यवंशसम्पत्तिज्ञातिदारादिसम्पदाम् अचिराद्वै भवेन्नाशो मृतः स नरकं व्रजेत्। देवयज्ञे पितृश्राद्धे तथा माङ्गल्यकर्मणि। तस्यैव नरके वासो यः कुर्य्या- ज्जीवधातनम। मद्व्याजेन पशून् हत्वा यो भक्षेत् सह बन्धुभिः। गद्गात्रसोमसंख्याव्दैरसिपत्रवने वसेत्। आवयोरन्यदेवानां न। च परकर्मणि। यः संपोष्य पशून् हन्यात् बोऽन्धतामिस्रमाप्नुयात्। पशून् हत्वा तथा त्वां मां योऽर्चयेन्मांसशोणितैः। तावत्तन्नरके वासो यावच्चन्द्रदिवाकरौ। निर्वह्निभस्मतुल्यं तत् बहुद्रव्येण यत् कृतम्। यस्मिन् यज्ञे प्रभो। शम्भो! जीवहत्या भवेद्ध्रुवम्। यज्ञमारभ्य चेत् शक्तः कुर्य्याद्वै पशुचातनम। स तदाऽधोगतिं गच्छेदितरेषाञ्च का कथा। आवयोः पूजनं मोहाद् ये कुर्य्युर्मांसशोणितैः। पतन्ति कुम्भीपाके ते भवन्ति पशबः पुनः। फलकामास्तु वेदोक्तैः पशोरालभनं मखे। पुनस्तत्तत् फलं भुक्त्वा ये कुर्वन्ति पतन्त्यधः। स्वर्गकामोऽश्वमेघं यः करोति निगमाज्ञया। तद्भोगान्ते पतेद्भूयः स जन्मनि भवार्णवे। ये हताः पशवो लोकैरिह स्वार्थेषु कोविदैः। ते परत्र तु तान् हन्युस्तथा खड्गेन शङ्कर। आत्मपुत्रकलत्रादिसुसम्पत्तिकुलेच्छया। यो दुरात्मा पशून् हन्यात् आत्मादीन् घातयेत् स तु”। जानन्ति नो वेद पुराणतत्त्वं ये कर्मठाः पण्डितमानयुक्ताः। लोकाधमास्ते नरके पतन्ति कुर्वन्ति मूर्खाः प्रशुघातनञ्चेत्। येऽज्ञानिनो मन्दधियोऽकृतार्था भवे पशुं घ्नन्ति न धर्मशास्त्रम्। जानन्ति नाकं नरकं न मुक्तिं गच्छन्ति धोरं नरकं नरास्ते। शुद्धा अकार्ष्णा न विदन्ति शाक्ता न धर्ममार्गं परमार्थतत्त्वम्। पापः न पुण्यं पशुधातका ये पूयोदवासो भवतीह तेषाम्। जीवानुकम्पां न विदन्ति मूढा भ्रान्ताश्च येऽसत्पथिनोन धर्मम्। स्यार्त्ता भवे प्राणिबधं तु कुर्य्युस्ते यान्ति मर्त्याः खलु रौरवाख्यम्। ततस्तु खलु जन्तूनां घातनं नो करिष्यति। शुद्धात्मा धर्मवान् ज्ञानी प्राणान्तेनैव मानवः। यदीच्छेदात्मनः क्षेमं त्यक्त्वाऽज्ञानं तदा नरः। जीवान् कानपि नो हन्यात् सङ्कटापन्न एव चेत्। सम्पत्तौ च विपत्तौ वा परलोकेच्छुकः पुमान्। कदाचित् प्राणिनो हत्यां न कुर्य्यात् तत्त्ववित् सुधीः। मानवो यः परत्रेह तर्त्तुमिच्छेत् सदाशिव!। सर्वविष्णुमयत्वेन न कुर्य्यात् प्राणिनां बधम्। बधाद्रक्षति या मर्त्यो जीवान् तत्त्वज्ञ! धर्मवित्। किं पुण्यं तम्बवक्ष्येऽहं ब्रह्माण्ड स तु रजति। यो रक्षेत् पःतमात् शम्भो! जीवमात्रं दयापरः। तष्ण प्रयतमो नित्यं मर्वरणां करोति सः। एकस्मिनक्षिते जीवे त्रैलोक्यं तेन रक्षि- तम्। बतात् शङ्कर! वै येन तस्माद्रक्षन्न घातवत। पशुहिंसाविधिर्यत्र पुराणे निगमे तथा। उक्तो राज स्तभोभ्यां स केवलं मनसापि वा। नरकस्वर्गसेवार्थं संसाराय प्रवर्त्तितः। तयोस्तत्कर्मभोगेन गमनागमनं भवेत्। सत्येन सात्त्वतग्रन्थे स विधिर्भैव शङ्कर। प्रवृत्तितो निवृत्तिस्तु यत्रापि सात्त्विकी क्रिया। एवं नानाविधं कर्म पशोरालभनादिकम्। कामाशयः फलाकाङ्क्षीकृत्वाऽज्ञानेन मानवः। पश्चाज्ज्ञानासिना च्छित्वा भ्रान्त्याशां तामसीं सदा। यमभीतिहरं भक्त्या यदि गोविन्दमाश्रयेत्।” पाद्मोत्तरखण्डे १०४ १०५ अ०।

बलिध्वंसिन् = पु० बलि ध्वंसयति स्वस्थानात् पातयति ध्वन्सणिच्–णिनि। विष्णौ वामनावतारेण हितस्य तथात्वम्। तत्कथा च वामन पु० २२ अ० दृश्या।

बलिनन्दन = पु० ६ त० बाणासुरे शब्दर०।

बलिन(भ) = त्रि० बलि + ग्रस्त्यर्थे–इन भ वा। जरया शिथिलचर्मवति अमरः।

बलिन् = त्रि० बलमस्त्यस्य इनि। १ बलवति। २ उष्ट्रे, ३ महिषे, ४ वृषे, ५ शूकरे, ६ कुन्दवृक्षे, ७ कफे पु० जटा० ८ माषे पु० हेम०। ९ बलेरामे शधदर० (वेलियाडा) १० क्षुपे स्त्री ङीप् शब्दच०।

बलिपुष्ट = पु० बलिना वैश्वदेववंलिद्रव्येण पुष्टं पुष–क्त ३ त०। काके अमरः स्त्रियां ङीप्।

बलिपोदकी = स्त्री उपोदक्यां राजनि०।

बलिप्रिय = पु० बलिनं प्रीणाति प्री–क। लोध्रद्रुमे शब्दच०।

बलिबिन्ध्य = पु० रैवतकमनोःपुत्रभेदे भाग० ८। ५। २।

बलिभुज् = पु० बलिं वैश्वदेवद्रव्यम् गृहस्थदत्तवलिं भुङ्क्ते भुज–क्विप्। काके अमरः।

बलि(ली)मुख = पु० बलि(ली)युक्तं मुखमस्य शाक० त०। वानरे अमरः।

बलिष्ठ = त्रि० अतिशवेन बली बलिन् + इष्ठन्। १ अत्यन्तबल बति। २ उष्ट्रे पु० राजनि०।

बलिष्णु = त्रि० बल–संवरणे वष्णु। अपर्मानिते उणा०।

बलिसद्मन् = न० ६ त०। पाताले अमरः बलिमन्दिरादयोप्यत्र।

बलीक = पु० न० बालयति श्रावृणीति बल–ईकन् नि०। पटल प्रान्ते (छाच) अमरा।

बलीयस् = त्रि० अतिशयेन बली बलिन् + ईवत्। अत्यन्तवलयुते स्त्रियां ङीप्।

बलीबर्द = पु० ईलक्ष्मीः वॄ–विच् बर् तौ ईवरौ ददाति दा–क ईवर्दः बली चासौ ईवर्दश्चेति। वृषे अमरः। ततः शुभ्रा० चपत्वे ढक्। बालीबर्देय तदपत्ये पुंस्त्री०

बलूल = त्रि० बल + सिष्मा० वा लच् जङ। वरुयुक्ते।

बलोत्कटा = स्त्री १ स्कन्दानुचरमातृकाभेदे भा० शा० ४५अ० २ बलेनोत्कटे त्रि०।

बल्य = न० बलाय हितं बल + यत् १ प्रधानधातौ शुक्रे, २ तत्रसाधने च ३ अश्वगन्धायाम् ४ अतिबलायां, ५ शिसुडीक्षुपे ६ प्रसारिण्याञ्चे स्त्री राजनि०। बला० चतुरर्थ्यांयत्। ७ बल+ र्वृत्ते त्रि० ८ बुद्धभिक्षुके पु० त्रिका०।

बल्वजा = स्त्री वल–कप् तं वजति बज–ततौ अच्। उलपे तृणभेदे हेमचं

बल्ह = स्तृतौ दाने, यधे, च सक० याचने द्विक० भ्वा० आत्म० सेट्। बल्हते अबल्हिष्ट बबल्हे।

बल्हि = पु० बल्ह–इन्। १ क्षत्रियभेदे २ जनपदभेदे स्वार्थे क तत्रा र्थे। ततः कोपथत्वात् भवे मण्। बाल्हिकहिङ्गनि न०

***