Sorry, your browser does not support JavaScript!
गुरु-वन्दनम्

Prayer vs. 1 vs. 2 vs. 3 ‘Guru’ explained

Format by A.K. Aruna, 2017 ver.3.0: UpasanaYoga. Not (yet?) compatible with MS Edge browser, use IE or a better browser to view and activate buttons and links. If downloaded, requires installed Devanāgarī Siddhanta1.ttf font, downloadable from UpasanaYoga. If run from UpasanaYoga website, it alternatively can use online Web Font. Expanding via jquery each section that is collapsible by the top button "Turn Collapsibles On" reveals its vocabulary and separated anvaya.
Guru-Vandanam is a praise to the Advaita-Vedānta teaching lineage.

by A.K. Aruna
First Update to HTML Jan 2018 with Creative Commons International License:
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/, or click the following logo:
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

sadā-śiva-samārambhā, śaṅkara-ācārya-madhyamā;
asmad-ācārya-paryantā, √vand, guru-param-parā.

सदा-शिव-समारम्भां शङ्कर-आचार्य-मध्यमां अस्मद्-आचार्य-पर्यन्तां – गुरु-परम्-परां वन्दे॥
śruti-smṛti-purāṇa, ālaya, karuṇa-ālaya;
√nam, bhavat-pāda, śaṅkara, loka-śaṅkara.

श्रुति-स्मृति-पुराणानाम् आलयं करुण-आलयं, भगवत्-पादं शङ्करं लोक-शङ्करं नमामि॥
śaṅkara, śaṅkara-ācārya, keśava, bādara-āyaṇa;
sūtra-bhāṣya-kṛta, √vand, bhagavat, punar, punar.

शङ्करं शङ्कर-आचार्यं केशवं बादर-आयणं च भगवन्तौ सूत्र-भाष्य-कृतौ पुनर् पुनर् वन्दे॥
īśvara, guru, ātmā, iti, mūrti-bheda-vibhāgin;
vyomavat, vyāpta-deha, dakṣiṇā-mūrti, namas.

‘ईश्वरः गुरुः आत्मा’ इति मूर्ति-भेद-विभागिने व्योमवत् व्याप्त-देहाय – दक्षिणा-मूर्तये नमस्॥
gu-kāra, tu, andakāra, vai, ru-kāra, tad-nivarttaka;
andhakāra-nirodhitva, guru, iti, abhi-√dhā.

गु-कारः तु अन्धकारः वै, रु-कारः तद्-निवर्त्तकः। अन्धकार-निरोधित्वात् ‘गुरुः’ इति अभिधीयते॥

Go to Top ('Home' key on many Windows browsers)

॥इति गुरु-वन्दनं समाप्तं॥